K označování "starého" a "nového" občanského zákoníku

26.02.2014 20:56

   Dne 12. 2. 2014 občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky z podnětu předsedy kolegia se zabývalo problematikou používání zkratek pro "starý" a "nový" občanský zákoník. Předseda kolegia nejprve zahájil diskusi ohledně používání zkratek starého (z r. 1964) a nového civilního kodexu (z r. 2012). Dotazem na pracoviště Vrchních a Krajských soudů byl zjištěn jejich většinový názor, podle kterého by se hodilo pro nový občanský zákoník využít zkratku "o. z." nebo "OZ" a pro občanský zákoník z roku 1964 zkratku "obč. zák.". U některých se vžila i obliba zkratky "NOZ" a u starého občanského zákoníku připojit počátek platnosti. Většina se však podrobí názoru Nejvyššího soudu. Respektovali by řešení, podle kterého by se používala zkratka "obč. zák." pro starý občanský zákoník a "o. z." pro nový. Odstranilo by to potíže v databázích apod. K tomuto řešení se přiklání minimálně 6 pracovišť i oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu.

    Po diskusi civilní kolegium přijalo následující usnesení:

   Pro občanský zákoník č. 40/1964 Sb. bude používána
zkratka "obč. zák.", pro občanský zákoník č. 89/2012 Sb. bude používána zkratka
"o. z."


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)