KANCL se vyjádřil k exekucím na majetek v SJM, ale...

24.03.2014 22:17

    Dne 3. 3. 2014 vydala Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) vyjádření k exekucím na majetek (https://kuc.cz/sbkd43). V úvodu vyjádření se uvádí, že "Ve sdělovacích prostředcích se objevily názory, že hmotněprávní a procesněprávní úprava postižení majetku patřícího do společného jmění manželů je ve vzájemném rozporu a že procesní úprava v občanském soudním řádu a v exekučním řádu umožňuje větší rozsah exekučního postihu majetku patřícího do společného jmění manželů než úprava obsažená v občanském zákoníku."  Vyjádření dále obsahuje také argumentaci, že: "Tato úprava tedy není v rozporu s ustanovením § 731 OZ, ani s ustanovením § 732 OZ a oproti hmotněprávní úpravě žádným způsobem nerozšiřuje exekuční postih majetku v SJM. Důvod, proč došlo oproti stavu účinnému do 31. 12. 2013 ke změně tohoto ustanovení, je skutečnost, že předcházející právní úprava vůbec neumožnovala postihnout majetek dlužníka (povinného) patřící do SJM pro dluh, který vznikl před uzavřením manželství. V případech, kdy povinný neměl výlučný majetek, to pak na úkor věřitelů fakticky způsobovalo nedobytnost dluhů, ačkoli dlužník ve skutečnosti solventní byl. Rozdíl oproti právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 je skutečnost, že věřiteli dosud nebylo přiznáno právo domáhat se vydobytí dluhu vůči jednomu z manželů, kterému dluh vznikl před uzavřením manželství, z majetku ve společném jmění, takže postižení majetku ve společném jmění bylo v takovém případě důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí. Nová právní úprava tento postih umožňuje, ale současně chrání druhého manžela, který má právo na to, co by bylo jeho vypořádacím podílem."

     Vyjádření ovšem vůbec nezohledňuje § 710 o. z. stanovící v případě zákonného režimu  rozsah dluhů, jež jsou součástí SJM. V tomto ustanovení se o žádných dluzích manžela vzniklých před uzavřením jeho manželství, které by v takovém případě měly být rovněž součástí součástí SJM, nehovoří.  Z toho vyplývá jen jediné: nelze vést výkon rozhodnutí (exekuci) k vydobytí dluhu, který vznikl před uzavřením manželství, na majetek patřící do SJM. Ve vyjádření zvolená konstrukce odkazují na § 742 odst. 1 písm. a) o. z. je tudíž irelevantní. Jasno by měl v této věci učinit Ústavní soud, jakmile se na něj obrátí s návrhem na zrušení předmětné části onoho procesního předpisu soud nebo dotčený účastník řízení, neboť v tomto případě nemůže procesní norma rozšiřovat zákonný režim SJM. V tom je totiž podstata věci.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy