Koaliční smlouva: Nový občanský zákoník je hrozbou pro právní jistotu obyvatel

13.12.2013 11:16
 


 

Připomeňme si, že že dne 27. 11. 2013 nově obsazená Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala toto historicky nevídané usnesení:


 

    "Poslanecká sněmovna České republiky konstatuje, že účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů, k 1. lednu 2014 byla stanovena na nepřiměřeně krátkou dobu neodpovídající ani rozsahu, ani závažnosti legislativních změn v právním řádu ČR. Odložení účinnosti občanského zákoníku a souvisejících předpisů před plánovaným nabytím jejich účinnosti již však neumožňuje ani mimořádně zkrácený legislativní proces. Neschválení zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů a zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí by od 1. ledna 2014 vedlo k právnímu chaosu a rizikům v oblasti řádného výběru daní, přičemž vzhledem k délce legislativního procesu nelze tyto normy znovu v pozměněné podobě předložit a projednat. Jsme si vědomi toho, že občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 s ohledem na nedostatečnou přípravu na jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní právní úpravě a nedůslednou provázanost s ostatními právními předpisy přináší řadu rizik, možných negativních dopadů a povede pravděpodobně ke snížení právní jistoty občanů a ke zvýšení nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí.“


 

  Obsah tohoto usnesení je tak v extrémním rozporu s tím, co hlásal např. bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS, či tvůrci NOZ.


 

    Dnes byl v médiích (např. zde: https://kuc.cz/8smet2 publikován text Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU - ČSL na volební období 2013 - 2017. Pro oblast civilního práva se v ní uvádí následující:


 

Civilní právo a nový občanský zákoník:


 

     * Konstatujeme, že nový občanský zákoník (NOZ) je kvůli způsobu svého porjednání a nedostatečnému prostoru pro přípravu na jeho aplikaci hrozbou pro právní jistotu obyvatel České republiky. Smluvní strany jsou si vědomy, že žádným z možných ústavně konformních postupů není možné stihnout schválení zákona o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a navazujících předpisů do konce roku 2013. Smluvní strany se proto zavazují zajistit průběžnou analýzu aplikace NOZ od prvního dne jeho účinnosti a v návaznosti připravit potřebné právní úpravy odstraňující hlavní problémy aplikace nové kodeifikace civilního práva.


 

     * Provedeme revizi civilního řízení a v návaznosti předložíme právní úpravu zajišťující zrychlení soudního řízení. 


 

 

     V koaliční smlouvě se tedy výslovně uvádí, že nový občanský zákoník je "hrozbou pro právní jistotu obyvatel České republiky." V situaci, kdy by měly být již měsíce k dispozici příslušné komentáře NOZ a vysokoškolské učebnice (ale nejsou!), se v této fázi avizuje, že bude nová (podle exministra Pospíšila a dalších velmi zdařilá) právní úprava civilního práva analyzována, aby mohly být odstraněny "hlavní problémy nové kodifikace civilního práva." Jinými slovy to znamená, že určité pasáže NOZ budou muset být "přepracovány", tedy se avizuje, že NOZ, který ještě nenabyl účinnosti, se bude muset novelizovat. Toto jsou značně demotivující informace pro širokou občanskou veřejnost.

      Nejlepší by bylo, pokud by počátkem příštího roku byl nový občanský zákoník zrušen, uveden v platnost a účinnosti nynější občanský zákoník a byly započaty odpovědné práce na smysluplné novelizaci civilních norem. Česká republika potřebuje nastartovat hospodářský růst, stabilizovat právní prostředí, ve kterém budou mít státní orgány šanci odpovídajícím způsobem fungovat. Zavádění nové civilní úpravy přináší jen pro justici mnoho problémů, ale také oprávněné požadavky na zvýšení počtu soudů, justičního aparátu, prostě podstatného zvýšení nákladů. Má někdo vůbec představu, kolik se dosud vynaložilo finančních prostředků za školení NOZ, který podle nynější politické elity má být novelizován? Je v této situaci udržitelný názor, že NOZ nepředstavuje žádné výrazné finanční zatížení a nepřinese výrazné problémy?

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy