Nejvyšší soud má aktualizovat Metodiku. Skutečně Nejvyšší soud?

21.06.2017 15:13

    Web Česká justice dnes přinesl informaci, že „Nejvyšší soud připravuje aktualizaci metodiky pro odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, kterou zveřejnil v roce 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník. Na odborné konferenci v Brně to dnes řekl předseda soudu Pavel Šámal, poukázal na „rozpornosti a nedokonalosti“, které ale nekonkretizoval. Soud podle něj spolupracuje s lékaři, změnu lze očekávat v nadcházejících měsících.“ (zdroj zde: https://kuc.cz/27saxp).

 

     Uvedenou informaci jsem (při sledování živého vysílání mezinárodní konference "Závaznost soudních rozhodnutí" zde: https://kuc.cz/loyid7)  rovněž zaregistroval, přičemž v této souvislosti se nabízejí (vzhledem k tomu, co provázelo vzniku Metodiky a způsobu, jak byla nakonec prezentována) následující otázky a dílčí závěry:

 

    1. Jelikož členové občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu neobdrželi žádnou informaci o tom, že by Nejvyšší soud měl pracovat na doplnění či úpravách Metodiky, je otázkou, kdo tak vlastně má činit. Pokud to mají být někteří soudci specializovaného senátu Nejvyššího soudu (např. 25 Cdo), možná v součinnosti se Společností medicínského práva, pak tyto soukromé aktivity nelze označit za aktivity Nejvyššího soudu. Má-li tak činit „vedení Nejvyššího soudu“ v případné součinnosti s některými soudci, mělo by to být zcela jasně takto odborné i laické veřejnosti sděleno, včetně právního podkladu takového postupu.

 

     2. Mé závěry zde: https://kuc.cz/3qdel1  dosud vyvráceny nebyly, stejně jako závěr, že zde nebyly žádné formálně právní předpoklady pro publikování Metodiky ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

 

     3. Metodika představuje soukromý projekt vzniklý z popudu Ministerstva spravedlnosti (Smlouva o koordinaci.pdf (409486), jde o soukromé zpracování dílčí problematiky, jež je navíc provázeno komerčními aktivitami (https://kuc.cz/8s6oci, https://kuc.cz/n1u06lhttps://kuc.cz/tgapt4, SMP 1.pdf (559609SMP2.pdf (473511)),  s nimiž Nejvyšší soud nemá nic společného.

 

     4. Bude-li čtenář Metodiky pozorný, jistě zjistí nesoulad v textech Metodiky publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek [kde mimo jiné původně zveřejněný lapsus, že Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu doporučuje tento materiál, byl nahrazen (zmírněn) v rámci redakční opravy citací, že tento materiál civilní kolegium (pouze) vzalo na vědomí], od textu Metodiky publikované na internetových stránkách Nejvyššího soudu zde: https://kuc.cz/sckr4d, který v rozporu s právní realitou obsahuje formulaci, že: „Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 12. 3. 2014 doporučení, aby při aplikaci § 2958 o. z. byla používána Metodika Nejvyššího soudu. Dne 14. 4. 2014 byla Metodika zveřejněna na internetových stránkách Nejvyššího soudu https://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika. Stav ke dni 1. 11. 2016.“ ISbírka-Metodika.pdf (250,9 kB03 protokol kolegium 12-3-2014.doc (30720)

 

    5. Zdá se, že k verifikaci výše vyložených nesrovnalostí přispějí až obecné soudy, které buďto budou vycházet z právního stavu anebo z opakovaně ne zcela přesně sdělovaných informací o autorství a významu Metodiky, která je toliko produktem soukromých subjektů, nikoliv Nejvyššího soudu.

 

      6. Jinými slovy řečeno, sama okolnost, že na zpracování Metodiky se podíleli někteří soudci Nejvyššího soudu s příslušnými soukromými subjekty, a že s takto zpracovanou Metodikou coby soukromým materiálem bylo seznámeno Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu, které jeho text na svém zasedání pouze vzalo na vědomí, pochopitelně nedává žádného podkladu k závěru, že jde o Metodiku Nejvyššího soudu. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)