Nový občanský zákoník do konce roku už zastavit nejde? Tak ho počátkem příštího roku zrušme!

09.11.2013 12:53

   Počátkem příštího roku má vstoupit v účinnost nový občanský zákoník, na nějž ovšem odborná ani laická veřejnost není dostatečně připravena. Pokud z uvedeného důvody byly zaznamenány snahy o odložení účinnosti tohoto kodexu (alespoň o jeden rok), je v současné době jisté, že z technických důvodů nelze v legislativním procesu do konce roku dosáhnout uvedeného odkladu. Tato situace ovšem nic nemění na názoru drtivé většiny odborné veřejnosti (laická veřejnost tento kodex povětšinou vůbec nezná; pokud by jej znala, musela by rovněž proti němu brojit), že nový občanský zákoník je značně problémový, nemoderní, složitý, neuchopitelný, jenž přivodí právní chaos a nejednotnost judikatury. Sečteno a podtrženo: raději nový občanský zákoník počátkem příštího roku zrušme! Ušetříme tím (nejen státu, ale i sami sobě) značné finanční prostředky a předejdeme velmi vážným komplikacím, které by nás postupně provázely s jeho realizací. Technicky by neměl být problém vyřešit v přechodných ustanoveních důsledky krátkodobé účinnosti takto zrušovaného kodexu. Pokud v předvolebním čase z převážné části politických stran panovaly vážné výhrady k novému civilnímu kodexu, bylo by odpovědné tímto způsobem legislativně zakročit a dát šanci vzniku korektní atmosféry, v rámci které by se odpovědně analyzovaly možné postupy dílčí novelizace stávajícího občanského zákoníku, k němuž existuje bohatá judikatura a jehož aplikace je v převažující části předvídatelná. Občanský zákoník má a musí sloužit potřebám občanské společnosti. Nový občanský zákoník ovšem tento předpoklad v žádném ohledu nenaplňuje. Je rizikový, značně problémový. Měl by být zrušen dříve, než s ním vzniknou předvídatelné vážné komplikace. Ušetří se tím značné množství finančních prostředků (i při zohlednění dosud vynaložených výdajů na školení a publikace, což je nyní nepatřičně využíváno jako argument pro zachování zákoníku) a předejde se vážným aplikačním komplikacím. Spouštět nedokonalý civilní kodex v situaci, kdy náš stát potřebuje šetřit doslova na každém kroku a vytvářet podmínky pro hospodářský růst, je velmi neprozíravé. Proč si komplikovat právní prostředí extrémně nedokonalým soukromoprávním předpisem, když stávající občanský zákoník (po listopadu 1989 nesčetněkrát novelizovaný; takže nejde o žádný stalinistický relikt, jak bylo v tisku nesprávně zdůrazňováno) je po dílčích novelizacích schopen odpovídajícím způsobem regulovat soukromoprávní oblast. Znovuzavedením dnes již archaicky vyznívajících právních institutů, s mylnou představou proveditelného přetavení prvorepublikových právních názorů do nynějších poměrů moderní společnosti, si v následujících letech vynutí akorát nezbytné legislativní korekce. Má smysl takové martyrium podstupovat? Rozum a dosavadní zkušenosti z prostředí zatíženého právní hypertrofií velí, že nikoliv. Opusťme myšlenku, že pouze nové zákony zlepší naše právní prostředí. Dejme šanci principům právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování tím, že se zasadíme o stabilitu právního prostředí. Přistupujme uvážlivěji k přijímání nových právních předpisů či novelizaci těch stávajících. V opačném případ náš právní systém pod tíhou extrémního nárůstu nových předpisů fakticky zkolabuje a právní realita si bude hledat i jiné a dostupnější formy řešení vzniklých situací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy