Nový občanský zákoník nezaručuje lepší právo

21.08.2013 21:50

Právo, 14. 8. 2013:

Nový občanský zákoník nezaručuje lepší právo

Od prvního ledna 2014 má vstoupit v účinnost nový občanský zákoník (zákon číslo 89/2012 Sb.), který podle mediální prezentace nahradí předchozí „předlistopadový“ občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.), jenž je kupř. podle exministra spravedlnosti Karla Čermáka „stalinistickým pomníkem“.
Tento „starý“ občanský zákoník byl ovšem v období našeho polistopadového režimu mnohokrát novelizován a i díky judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu se blížil ke stavu, kdy bylo možno v drtivé většině hovořit o předvídatelnosti soudního rozhodování u stěžejních právních institutů.
Stále jsem se domníval, že v situaci, kdy z ekonomického hlediska náš stát vykazuje značné problémy a k řešení se otevírají mnohem závažnější otázky, by podobné významné počiny v oblasti změny soukromoprávní regulace měly být odsunuty na pozdější, ekonomicky příznivější období.
Zavedení nového systému změny v soukromoprávní úpravě totiž s sebou přináší nejen výrazné finanční výdaje, ale především vážnou hrozbu, že předvídatelnost soudního rozhodování bude znesnadněna.
Složité ústrojí nového občanského zákoníku plné archaismů, nových institutů, ale i větších či menších nepřesností totiž absolutně znemožňuje učinit závěr, že od 1. 1. 2014 bude české soukromé právo lepší, předvídatelnější, občanům a státním orgánům srozumitelnější. Podle mého názoru nastane pravý opak.
Již v předchozí době skupina učitelů z brněnské právnické fakulty a soudců Nejvyššího soudu na stránkách odborných časopisů vyjádřila v rámci svých připomínek vážné výhrady (tehdy ještě k návrhu) k novému občanskému zákoníku: a) nemodernost návrhu, b) radikální diskontinuita, c) pochybná koncepce vazeb na veřejné právo a d) absence odpovídající procesní úpravy.
O mnohem ostřejší kritika zazněla z úst bývalého „hradního“ právníka Pavla Hasenkopfa: „Sečteno a podtrženo, zákoník není ani trochu,apoteózou svobody‘.
Je vrcholem právního konstruktivismu, nesmyslné touhy po právní dokonalosti. Podobá se novoměstu pečlivě a do detailu naplánovanému uprostřed pralesa, novoměstu, ve kterém navzdory jeho technické dokonalosti a rokokové kráse nikdo nebude umět žít.
Na tomto pocitu nic nezmění žádná dílčí vylepšení oproti současné právní úpravě, která si v zákoníku dokáže najít každý včetně mne.“
Zdánlivě úsměvné, ve skutečnosti však velmi smutné jsou pak úvahy na téma nového občanského zákoníku na webu bývalého děkana plzeňské fakulty, především však významného českého civilisty Milana Kindla.
Jeho argumentace (pro ty, kteří se chtějí seznámit s obrácenou mincí nového občanského zákoníku) doslova vybízí k úvaze nad smyslem tohoto nového kodexu.
V této souvislosti bylo možno zaznamenat vyjádření prezidenta Miloše Zemana: „Po debatě s právníky mi bylo vysvětleno, že hlavním důvodem odložení účinnosti občanského zákoníku je to, že soudci, případně advokáti, se nechtějí učit nový občanský zákoník. A jediný způsob, jak je k tomu přimět, je, aby ten občanský zákoník byl přijat.“
České soudce z neochoty učit se nový občanský zákoník podezírat nelze. Soudci, kteří oponovali připravované nové úpravě civilního kodexu, si totiž – vedle předmětné skupiny např. advokátů – uvědomovali, že v situaci, kdy stát potřebuje šetřit a ze všech stran je vyslovován požadavek na předvídatelnost soudního rozhodování, může ukvapené přijetí tak závažného zákoníku přivodit nemalé potíže v právní (soudní) praxi.
Sama skutečnost, že se zde představí nové objemné dílo s místy (nejen) archaickým jazykem a (z pohledu výkladu a aplikace) tomu odpovídající reglementací, záruku kvality – podle některých praktiků – prostě nedává. Na půdě „dosavadní“ Poslanecké sněmovny myšlenka odložení účinnosti nového občanského zákoníku byla opuštěna, byť mnozí poslanci naopak v tomto řešení spatřovali smysluplné vyřešení situace.
Z mého pohledu se málo naslouchalo odborným oponentům nového civilního kodexu. Soudci budou pochopitelně od 1. 1. 2014 připraveni interpretovat a aplikovat nový občanský zákoník, leč jejich úsilí ještě nemusí a podle mého názoru nebude znamenat, že v dohledné době bude možné s tímto novým (a podle celé řady právníků velmi problematickým) kodexem spojovat prvek předvídatelnosti soudních rozhodnutí.
Kdo hlásá opak, nevidí anebo z nějakého důvodu nechce vidět reálný stav věci.
A tak, aby neupadlo do zapomnění, dovoluji si uvést výhrady, jež na adresu nového občanského zákoníku (NOZ) pronesla Irena Pelikánová, soudkyně Tribunálu Soudního dvora Evropské unie. Podle ní kompletní změna českého soukromého práva přinese občanům i podnikatelům velké náklady a problémy. NOZ je poměrně málo kompatibilní s evropskými trendy.
Použití velkého množství vzorů (zahraničních zákonů) způsobilo, že NOZ není dostatečně vnitřně jednotný. Projevila se nezkušenost autorů s legislativní prací; soudkyně má spíše dojem, že autoři NOZ více ustupovali tlakům politickým než odborně právnickým.
NOZ je podle ní tak kuriózní, že způsobí stejné problémy, jako bychom převzali zákon ze zahraničí. Navíc ale nebudeme mít jakoukoli pomoc pro výklad předpisů, jako je literatura nebo judikatura soudů. Všechno začne zase od nuly, soudí.
Nový občanský zákoník a ještě více zákon o obchodních korporacích jsou podle ní velmi nedokonalá díla. Kdybychom převzali zákoník, který má za sebou stoletou zkoušku životem, byla by to lepší cesta, míní soudkyně.

zdroj: https://kuc.cz/35qog8

 

Další názory:

 

 

JUDr. Karol Hrádela, advokát:

 

"Proč konkrétně jste odklad účinnosti navrhl?

Některé důvody jsou vyjmenované již v usnesení sněmu. Základními mými důvody jsou:

 

 1. realizace nového občanského zákoníku není připravena
 2. nedá se prakticky zvládnout příprava odborníků a veřejnosti do nabytí jeho účinnosti
 3. schválený zákon je často nejasný
 4. mnohdy se neví, jaká judikatura bude upotřebitelná i v budoucnosti
 5. chybí kvalitní odborná literatura řešící nejasnosti
 6. neexistují, přes opakované přísliby vlády, jakékoliv komentáře k němu
 7. zákoník fakticky poslouží zájmu především nejbohatších osob, které mají na služby velkých či specializovaných právních kanceláří, to jest zpravidla penzijním fondům, bankám, pojišťovnám, velkým společnostem a podvodníkům na úkor běžných osob
 8. vzniknou v nejbližší době zbytečné stamiliónové náklady pro veřejnost i veřejné zdroje
 9. hrozí monopolizace právních služeb
 10. hrozí dlouhodobé ohrožení právní jistoty občanů
 11. způsob přijímaní tohoto občanského zákoníku a zejména neplnění slibů daných veřejnosti při jeho tvorbě a přijímání je velmi zarážející."

https://kuc.cz/swq57u

 

 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cJcS6Cp7gewJ:www.pravo.cz/p193a06d.php+&cd=32&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

 

Pavel Hasenkopf, Advokátní kancelář Václava Lásky k novému občanskému zákoníku:

 

"Autoři nového občanského zákoníku, s nímž nyní politici tolik spěchají v obavě, aby se nerozpustil spolu se sněmovnou, nedodrželi žádnou ze zásad jednoduchosti a srozumitelnosti. Jejich dílo je neuvěřitelně těžkopádné, rozvláčné a teoretizující...

   Takže nakonec jediní, komu takový zákoník udělá na čas radost, budou právní teoretici a učitelé, kteří touží po nových hračkách a po autorských poplatcích za nové učebnice a komentáře - že budou často totožní s autory zákoníku, není až tak úplně náhoda..."

 

Milan Štěch, předseda Senátu PČR k otázce schvalování tzv. doporovných zákonů k novému občanskému zákoníku účinnému od 1. 1. 2014:

 

"Buď se to schválí, jak to je, a udělá se rychlá novela, kterou by do konce roku schválila ve zrychleném řízení již nová Sněmovna. Anebo bychom zákon neschválili a ty věci, které jsou dobré a potřebné, by se předložily formou zákonného opatření.

Pak by byly splněny podmínky dané ústavou, že věc nesnese odkladu a hrozí škody, protože by mohly nastat potíže občanům."

(https://www.novinky.cz/domaci/311228-stech-poslanci-meli-na-zakony-mesice-a-nam-by-mely-stacit-dny.html)

 

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním pojištěním:

"Je až absurdní jak bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil infantilně brečí, že nový občanský zákoník je jeho dítě a tudíž všichni musí udělat vše proto, aby byl účinný. Je třeba připomenout, že v době, kdy byl předsedou Legislativní rady vlády Cyril Svoboda, poradní sbor mu doporučil, aby návrh zákona nebyl předložen vládě k projednání, protože je nesrozumitelný. Ministr Pospíšil si jej však, prostřednictvím koalice prosadil...Pořád doufám, že se někdo z odpovědných probere a uvědomí si, že zvyšovat chaos je to poslední co potřebujeme."

 

Ptám se, je skutečně reálné, aby občané České republiky se mohli řádně a včas seznámit s celou problematikou nové soukromoprávní regulace, která má být účinná od 1. 1. 2014, v situaci, kdy nezbytné doprovodné zákony nejsou ještě ani (k 21. 8. 2013) schváleny?

Jsou pádným argumentem pro setrvávání na účinnosti NOZ od 1. 1. 2014 tvrzení o finančních prostředcích, které měly být dosud vynaloženy např. bankami či státem na školení soudců, advokátů atd.  ohledně této nové právní úpravy?

Nedojde nakonec k mnohem vyšším nákladům a k právnímu chaosu tím, že drtivá většina občanů nebude mít objektivně odpovídající čas na seznámení se s touto novou právní úpravou? A mohou toto očekávané negativní zjištění vskutku překlenout argumenty o dosud vynaložených nákladech na tzv. zavedení této nové úpravy či fakt, že v těchto dnech jsou dokončovány rozsáhlé komentáře nového občanského zákoníku a zákona obchodních korporacích?

 

Zdeněk Karfík, advokát:

     "Už loňskou dovolenou jsem si zkazil tím, že jsem začal číst občanský zákoník. A to, co tady zaznívá (roz. názory při debatě na osudem nového občanského zákoníku na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva dne 4. 6. 2013, zdroj: časopis Soudce 7-8/2013, str. 40 a násl.) je z mého pohledu prostě hrůza. Možná jsem starý a konzervativní, ale pamatuji si na akademika Knappa, který říká zhruba: »Od dob Velké buržoazní francouzské revoluce má občan mít dovoleno vše a stát mu jen něco může zakázat. Zákazů by mělo být méně, předpisů by mělo být méně.«"

 

JUDr. Hana Tichá, soudkyně Krajského soudu v Praze:

 

     "Já si jako občan myslím, že nový občanský zákoník neměl být v této době vůbec přijat...toto řešení prosadila ODS,a to by si všichni měli uvědomit, až se začne zjišťovat, jaké problémy to přinese do budoucna..."

 

Exministr Jiří Pospíšil, ODS:

 

"Bývalý právní poradce exprezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf v médiích prohlásil, že nový občanský zákoník všechno jen boří a přináší obrovskou právní nejistotu, protože mu nikdo nebude rozumět. Nejsou takové obavy oprávněné?

 

Dneska většina procesních svazů typu právnických komor, typu bankovní asociace, prostě všechny významnější asociace v oblasti práva a byznysu občanský zákoník podporují. Jsme čtyři měsíce před zahájením účinnosti občanského zákoníku, pokud někdo chtěl odložit jeho účinnost, měl to žádat před tím, než se na nový občanský zákoník začala většina české společnosti systematicky připravovat. Tady se permanentně školí, připravují se na to desítky, možná stovky expertů - a teď, téměř počátkem září, uvažovat o jeho odložení bych považoval za mimořádně špatnou věc, která poškodí Českou republiku a která by přinesla obrovskou právní nejistotu. Odložení občanského zákoníku by vedlo k právnímu chaosu. Pan Hasenkopf není expert na civilní právo, vždyť tomu nerozumí. To jsou lidi, kteří se jen chtějí mediálně zviditelnit. Opravdové autority a veličiny, ať už soudci Nejvyššího soudu typu doktora Fialy, akademici z právnických fakult nebo Advokátní komora tvrdí: už ten proces dokončete, aby občanský zákoník mohl být od 1. ledna účinný. To jsou lidé, kteří se mohou k občanskému zákoníku odborně vyjadřovat, protože o tom něco vědí, a ne lidi typu pana Hasenkopfa." (zdroj: https://kuc.cz/yscyij)

 

V

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy