Nový občanský zákoník - NOZ

21.08.2011 18:55

 Prezident republiky Václav klaus dne 20. února 2012 podepsal (nový) občanský zákoník (https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7222.shtml).

    Při této příležitosti je vhodné citovat názor právníka Aleše Pejchala k novému OZ: "Bude dozajista velmi přátelským „občanem“, jenž si dokáže najít cestu ke každému z nás. Věřím, že mu porozumíme bez cizí pomoci, a naopak on pomůže nám. S tím osmačtyřicetiletým, pochroumaným a nerudným potomkem ústavy s vedoucí úlohou komunistické strany se rozlučme bez lítosti. Skromně doufám, že ten nový občanský zákoník bude projasňovat soukromé právo minimálně dvakrát tak dlouho, než je věk, kterého mi letos bylo dopřáno." (Pejchal Aleš, Nám, nám, narodil se. Nový občanský zákoník, Mladá fronta DNES, Názory, str. 11).

 

    "Klidně doručím senátorům...posudek Ústavu pro jazyk český Akademie věd, kde jasně vyplývá, že zákon je napsán tak, že mu normální občan rozumí." (ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, 16 schůze Senátu PČR dne 25.1. 2012, zdroj: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=false&id_schuze=&zacatek=20120125001834&konec=20120125005150

 

jazykový posudek zde: https://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Jazykovy_posudek_%20Ustavu_%20pro%20jazyk_cesky_%20Akademie_ved_%20Ceske_republiky.pdf

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

     Připojuji se k odpůrcům nového občanského zákoníku, neboť se domnívám, že jeho přijetím nedojde k žádné pozitivní změně v právní regulaci soukromoprávních vztahů. Civilní kodex by měl být pochopitelný pro občany a neměl by představovat složité ústrojí paragrafů, u něhož je velký předpoklad, že bude činit vážné problémy i právníkům. Negativní ohlasy z odborné veřejnosti by měly být jistým varováním pro zákonodárce, zda vskutku chce přijmout nový kodex, který pro svou nepochybnou složitost nemůže přivodit mnohými tolik očekávanou jednotu při výkladu a aplikaci, tedy i jednotu v rozhodovací praxi. Jsem přesvědčen o tom, že v případě přijetí návrhu tohoto občanského zákoníku bude trvat mnoho let, než se právní resp. soudní praxe ustálí při výkladu a aplikaci stěžejních institutů. Domnívám se, že stávající občanský zákoník, který již dávno není - vzhledem k realizovaným novelizacím - "předlistopadovým kodexem", by mohl, při nezbytných dalších novelizacích, plnit svou základní úlohu při regulaci soukromoprávních vztahů.

 

Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů:

 https://www.cmkos.cz/uvodni-strana/2865-3/stanovisko-ceskomoravske-konfederace-odborovych-svazu-k-navrhu-obcanskeho-zakoniku

https://osz.cmkos.cz/

 

Připomínky občanských sdružení - MDAC, Ligy lidských práv a dalších subjektů:

https://www.reformaopatrovnictvi.cz/pripominky-k-obcanskemu-zakoniku/dopis-ministrovi-spravedlnosti-24.html

https://www.reformaopatrovnictvi.cz/data/OZ%20FIN%20Opatrovnictvi%20zasady.pdf

https://www.reformaopatrovnictvi.cz/data/OZ%20FIN%20Pripominky%20s%20oduvodnenim.pdf

https://www.reformaopatrovnictvi.cz/data/OZ%20FIN%20pripominky%20v%20textu%20zakona.pdf

 

Stanovisko  Centra pro výzkum k úpravě fundací:

https://www.e-cvns.cz/soubory/Stanovisko_CVNS_fundace.pdf

 

Stanovisko České biskupské konference:

https://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3087

 

Stanovisko Křesťanských sborů k návrhu nového občanského zákoníku ve vztahu k manželství:

https://www.krestanskesbory.cz/imgs/stanovisko-krestanskych-sboru-k-navrhu-obcanskeho-zakoniku.pdf

 

Úvahy doc. dr. Milana Kindla, CSc:

https://www.dockindl.cz

 

Konference NEPOMUK 2011 (o NOZ)

https://www.ius-infinitum.cz/?p=157

 

 JUDr. Hana Tichá, soudkyně Krajského soudu v Praze:

 

     "Bojím se toho, že důsledkem přijetí nového občanského zákoníku bude, že se obyčejní lidé nebudou mít možnost domoci svého práva. Že zatímco my se budeme dohadovat, co který termín či paragraf znamená (zdůrazňuji v úpřimné snaze ustanovení pochopit a posoudit dobře, tedy v souladu s úmyslem zákonodárce a normami vyšší právní síly), přestanou občané právu věřit a začnou považovat za jednodušší a rychlejší vzít právo do svých rukou. Bojím se toho, že nový občanský zákoník po 20 letech nepříliš velké právní jistoty přinese dalších třeba 30 let velké právní nejistoty. Bojím se toho, že důsledkem (než se za dlouhou dobu výklad ustálí) bude zvůle, která přirozeně bude nahrávat těm, kteří nejednají úplně morálně, kteří ve svůj prospěch hledají mezery a nedomyšlenosti v zákoně. Současně se bojím toho, že u slušných lidí vyvolá tato situace nihilismus a nedůvěru k právu a k právnímu státu...Jestliže jakž takž dosaženou právní jistitu a převídatelnost rozhodnutí by bylo možno zachovat a zvýšit za platnosti dosavadního občanského zákoníku (při přijetí potřebných dílčích novel), považuji za lepší pro celou společnost jeho zachování. Velká právní nejistota a nepředvídatelnost rozhodnutí, kterou nový občanský zákoník rozhodně přinese, je ze všech hledisek v současné době horší než třeba i perfektní  zákoník (což podle mého názoru nový »občan« navíc není)....Kdybych byla členem zákonodárného sboru, řeklad bych právě z tohoto důvodu občanskému zákoníku svoje NE."

 (citováno z časopisu Soudce, č. 7/2001, str. 13)

 

Rudolf Mládek:

https://www.rudolfmladek.cz/nov-navr-en-ob-ansk-z-kon-k-nen-p-nosem

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)