Stanovisko Soudcovské rady Slovenské republiky k slučitelnosti výkonu funkce soudce s postavením soudce jako zástupce v civilním řízení

04.04.2014 13:41

 

    Sudca môže byť nielen účastníkom konania, príp. jedným z účastníkov konania (napr. dedič v dedičskom konaní, žalobca v konaní o nároku na náhradu škody spôsobenej napr. prevádzkou motorového vozidla), ale aj zástupcom účastníka (účastníkov) konania, za podmienky, že nejde o vec, ktorá mu bola pridelená na rozhodnutie alebo o vec, ktorú rozhodoval na súde iného
stupňa, alebo sa na konaní zúčastnil v inom procesnom postavení (napr. ako prokurátor, zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí) a výkon funkcie zástupcu účastníka konania nie je spojený s nárokom na odmenu, resp. činnosť zástupcu účastníka konania nevykonáva ako zárobkovú činnosť alebo inú činnosť, s ktorou je funkcia sudcu podľa § 23 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich nezlučiteľná.

 

Usnesení Soudcovské rady Slovenské republiky č. 253 ze dne 31. 3. 2014

 

23.
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu s postavením sudcu ako zástupcu v civilnom
konaní - podnet (SR 64/2014)

Podpredsedníčka súdnej rady uviedla, že návrh stanoviska bol v písomnej podobe členom súdnej rady predložený.

K návrhu stanoviska mal výhrady Mgr. Čimo. V diskusii k tomuto bodu programu sa vyjadrili: JUDr. Vanko a doc. Ďurica.

Podpredsedníčka súdnej rady navrhla hlasovať o návrhu stanoviska s tým, že posledná strana stanoviska bude z neho vypustená.

Hlasovanie:

Za:
11

Proti:
0

Zdržali
sa: 3

Neprítomní:
4 (JUDr. Harabin)

Uznesenie
č. 253

Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje  "S t a n o v i s k o  k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu s postavením sudcu ako zástupcu v civilnom konaní 

    Výkon funkcie sudcu je podľa § 23 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s  podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva
podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a okrem členstva v súdnej rade.

    Zákon zakazuje sudcom podnikať, zastávať inú platenú funkciu, vykonávať inú zárobkovú činnosť alebo v súlade s princípom oddelenia štátnych mocí a princípom nezávislosti výkonu funkcie sudcu paralelne s výkonom funkcie sudcu zastávať funkciu v inom orgáne.

    Sudca môže byť nielen účastníkom konania, príp. jedným z účastníkov konania (napr. dedič v dedičskom konaní, žalobca v konaní o nároku na náhradu škody spôsobenej napr. prevádzkou motorového vozidla), ale aj zástupcom účastníka (účastníkov) konania, za podmienky, že nejde o vec, ktorá mu bola pridelená na rozhodnutie alebo o vec, ktorú rozhodoval na súde iného stupňa, alebo sa na konaní zúčastnil v inom procesnom postavení (napr. ako prokurátor, zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí) a výkon funkcie zástupcu účastníka konania nie je spojený s nárokom na odmenu, resp. činnosť zástupcu účastníka konania nevykonáva ako zárobkovú činnosť alebo inú činnosť, s ktorou je funkcia sudcu podľa § 23 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich nezlučiteľná.

    Opačný výklad by znamenal, že sudca nemôže napr. v konaní o určenie výživného zastupovať svoje neplnoleté dieťa alebo v inom konaní zastupovať blízku osobu alebo člena svojej domácnosti (§ 116 a § 115 Občianskeho zákonníka), príbuzného alebo inú fyzickú osobu, ktorá nemôže pred súdom konať samostatne.

     Sudca môže v konaní vystupovať nielen ako zákonný zástupca účastníka konania podľa § 22 a 23 OSP, ale v zásade aj ako zástupca účastníka konania ustanovený súdom podľa § 29 ods. 6 prvej vety OSP, a konečne, môže byť aj splnomocneným zástupcom účastníka konania a to fyzickej aj právnickej osoby (napr. rybárskeho, poľovníckeho alebo iného (záujmového) združenia fyzických osôb, ktorého je sudca členom, spoločenstva vlastníkov bytov a pod.) podľa § 24 OSP, samozrejme, nie vo veci, ktorá mu bola pridelená na prejednanie a rozhodnutie a za podmienky, že spôsobom výkonu činnosť zástupcu účastníka konania nenarušuje
vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu a neohrozuje dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. 

    Na porovnanie podľa § 31 ods. 2 Trestného poriadku sudca ale tiež prísediaci, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, ak bol v prejednávanej veci činný ako prokurátor, policajt, spoločenský zástupca, obhajca, splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného, zástupca poškodeného alebo spoločný zástupca poškodených. To znamená, že výkon funkcie sudcu nie je nezlučiteľný s činnosťou sudcu konajúceho ako spoločenský zástupca, splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného, zástupca poškodeného alebo ako spoločný zástupca poškodených v inej, jemu nepridelenej veci, za podmienky, že výkon týchto činností nie je zárobkovou
činnosťou ani inou činnosťou, s ktorou je výkon funkcie sudcu podľa § 23 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich nezlučiteľný. 

     Vo všeobecnosti zastupovanie svojho príbuzného, ako účastníka konania, sudcom, vo veci, ktorá
mu nebola pridelená na prejednanie a rozhodnutie, nie je podľa názoru Súdnej rady Slovenskej republiky v prípade neexistencie pochybnosti o tom, že činnosť zástupcu žalovanej, ktorý je povolaním sudcom, resp. spôsob jej výkonu, narušuje vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohrozuje dôveru v nezávislé,
nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov, alebo je v rozpore s inými povinnosťami sudcu vrátane povinnosti zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené podľa § 32 ods. 11 zákona o sudcoch a prísediacich, takým dôležitým dôvodom, ktorý by
zákonnému sudcovi umožňoval rozhodnúť o odročení pojednávania, dokonca na neurčito, do doručenia rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich.

Zdroj: https://kuc.cz/gdh9u4

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy