Ve středu 8. 2. se bude projednávat návrh stanoviska ohledně omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva

03.02.2017 07:42

    Ve středu 8. 2. 2017 bude občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu projednávat na svém zasedání mj. III. návrh stanoviska k problematice rozhodování soudů o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva (Cpjn 23/2016) - viz návrh zde: https://kuc.cz/x7z6d8

     S tímto posledním návrhem stanoviska, zpracovaným soudcem Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Ištvánkem, se (jak vyplývá z došlých vyjádření Nejvyššímu soudu) plně ztotožňuje např. Nejvyšší správní soud či Ministerstvo vnitra.

     Vzhledem k zásadně odlišným názorům členů kolegia na danou materii je těžké odhadnout výsledek středečního jednání (tj. zda uvedený III. návrh stanoviska bude přijat či nikoliv).

      Je zde totiž k řešení zásadní otázka, a to, zda lze vůbec přistoupit k omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva, které je garantováno ústavním předpisem, jestliže institut civilního práva (omezení svéprávnosti) tuto oblast vůbec neřeší a absenci hmotněprávní úpravy se snaží nahrazovat předkládaný návrh stanoviska.

      Při odpovědi na uvedenou otázku jistěže bude mít význam i aktuální nález Ústavního soudu IV. ÚS 1580/16, který se zmiňuje i tom, že výkon volebního práva je právním jednáním člověka, které může být dotčeno v rámci omezení svéprávnosti.

     Oproti tomu již z civilního kolegia zazněl názor, že v dané věci Ústavní soud přezkoumával a podrobil kritice postup odvolacího soudu, který po podání odvolání stálým veřejným opatrovníkem proti rozhodnutí, jímž posuzovaná osoba dříve zbavená způsobilosti k právním úkonům nebyla omezena ve svéprávnosti,  ustanovil posuzované osobě kolizního opatrovníka, ten vzal odvolání zpět a odvolací soud odvolací řízení zastavil. Ústavní soud sám zdůraznil, že se zabýval pouze ústavností tohoto postupu a nikoli meritorní otázkou zda, případně v jakém rozsahu měla být posuzovaná omezena ve svéprávnosti, a pokud pouze v rámci obecných úvah v reakci na právní názor, o nějž se přezkoumávané rozhodnutí zjevně neopírá, uvedl, že si lze "představit celou škálu právních jednání, která by takto mohl člověk učinit a jejichž právní povaha by byla
značně problematická, ať již by se jednalo o smluvní závazky (nákup zboží, úvěrová smlouva), dispozici s majetkem, realizaci volebního práva (pod vlivem jiné osoby) či uzavření manželství", pak zmínku o realizaci volebního práva nelze považovat za nosné důvody nálezu zakládající jeho precedenční závaznost, či alespoň přesvědčivě argumentačně podporující závěry nyní aktuálně předkládané verze návrhu stanoviska.

     Dále zazněl právní názor, že můžeme-li vůbec uvažovat o zbavení svéprávnosti v oblasti volebního práva (tj. o zbavení práva majícího povahu práva politického (veřejného), může se to dotýkat jen volebního práva pasivního. V takovém případě by rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti bez dalšího zahrnovalo o omezení ve výkonu pasivního volebního práva, pokud by nebylo ve výroku rozhodnutí soudu stanoveno jinak. Výkon aktivního volebního práva rozhodnutím soudu omezit nelze; takové omezení by totiž neodpovídalo pravidlům
určeným ustanovením § 55 o. z.


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy