Fakulta právnická ZČU v Plzni

10.02.2012 00:21

Jak to vidí Respekt institut, o. p. s. (https://www.respektinstitut.cz/):

- Plagiátorství, "rychlostudium" a klientelismus na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni - souhrnný materiál - https://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/Analyza_Plzen_web.pdf

- videozáznam z veřejné debaty "Tajemství práv v Plzni" - https://www.respektinstitut.cz/videozaznam-z-verejne-debaty-tajemstvi-prav-v-plzni/

Projev JUDr. Josefa Baxy na AS FPR 16.3.2011:  

https://www.youtube.com/watch?v=-Glw8PvR5ds&feature=related

 

    České noviny: "Plzeňská práva mají podle vedení Západočeské univerzity (ZČU) dostatečné personální zabezpečení pro perspektivní výuku. Akademická obec fakulty i celé univerzity tak dnes odmítla vyjádření akreditační komise, která nechce prodloužit plzeňským právům akreditaci magisterského oboru hlavně kvůli tomu, že nedokázala vytvořit stabilní a kvalifikovaný sbor vlastních akademiků. Vedení univerzity se chce co nejdříve sejít s ministrem školství Josefem Dobešem (VV) a vidí jako šanci požádat o znovuposouzení žádosti práv o prodloužení akreditace, řekla ČTK rektorka ZČU Ilona Mauritzová." zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/domov/prava-v-plzni/zpravy/vedeni-zcu-plzenska-prava-maji-dostatecny-pocet-akademiku/751316

 

Tisková zpráva Akreditační komise k Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Akreditační komise projednala na svém zasedání ve dnech 30. ledna – 1. února 2012 žádost Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ a přijala následující závěry:

Přestože Akreditační komise opakovaně upozorňovala na přetrvávající závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, nedošlo na Fakultě právnické ke zlepšení stavu, nebo alespoň k vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj v blízké budoucnosti. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni nedokázala vytvořit stabilní jádro vlastních akademických pracovníků s odpovídající kvalifikací a odbornou činností. Za poslední období se personální situace ještě výrazně zhoršila. Současná podoba personálního zabezpečení nevytváří podmínky pro kvalitní vzdělávací činnost v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“ a předpoklad pro rozvoj fakulty. 

Za daných okolností Akreditační komise nepovažuje další uskutečňování magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni za akceptovatelné, nicméně s ohledem na stávající studenty souhlasí s prodloužením platnosti akreditace na dobu do 31. října 2012, tak aby Západočeská univerzita v Plzni mohla naplnit povinnost vyplývající z § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách: „Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole“. 

Akreditační komise současně trvá na svém návrhu z června 2011 na omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, o němž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doposud nerozhodlo.

V Benešově 1. února 2012

zdroj: https://www.akreditacnikomise.cz/cs/aktuality.html

 

K tomu prof. V. Dvořáková, CSc. v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu mj. uvedla: "Takže my jsme schválili tu krátkou jasnou zprávu, kterou jsme zveřejnili a nyní dopracováváme a je to podobně jako u soudu... rozhodnutí... teda vlastně to zdůvodnění, ty detaily zpracováváme a musí to opět projít schválením v zápise..."

zdroj: https://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/vladimira-dvorakova-predsedkyne-akreditacni-komise--1014386

 

Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise

Praha, 3. února 2012 - Ministr školství Josef Dobeš v žádném případě nezpochybňuje výsledky Akreditační komise, nicméně se ostře vyhrazuje proti způsobu, jakým jsou tyto výsledky komunikovány široké veřejnosti.  

„Nepovažuji za vhodné, aby byly výsledky správního řízení sdělovány nejdříve médiím a až poté samotné Západočeské univerzitě, rektorovi a děkanovi právnické fakulty.  Zbytečně to vyvolává vlnu spekulací.  Je to nedůstojné a jde o opakované selhání předsedkyně Akreditační komise profesorky Dvořákové,“ vyjádřil své znepokojení ministr školství Josef Dobeš.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přitom už dříve obdrželo řadu stížností dotčených vysokých škol na medializaci jednotlivých rozhodnutí ze strany předsedkyně Akreditační komise v průběhu řízení nebo v případech, kdy rozhodnutí nebyla ještě pravomocná.
zdroj: https://www.msmt.cz/pro-novinare/vyjadreni-ministra-dobese-k-medialnim-vystupum-predsedkyne

 

Stanovisko k „Vyjádření ministra Dobeše k mediálním výstupům předsedkyně Akreditační komise"

Akreditační komise nesděluje výsledky správních řízení vedených MŠMT ani nekomentuje jejich průběh, avšak informuje o závěrech svých jednání a o svých stanoviscích. Povinnost zveřejňovat výsledky hodnocení činnosti vysokých škol a kvality jejich akreditovaných činností a zdůvodňovat stanoviska týkající se akreditací je pro Akreditační komisi přímo zakotvena v zákoně o vysokých školách. Stanoviska a návrhy Akreditační komise jsou zveřejňovány především formou zápisu ze zasedání Akreditační komise. Samostatné tiskové zprávy Akreditační komise vydává k případům, které jsou pro svou závažnost a společenskou významnost podrobně sledovány médii a odbornou veřejností, tak aby oficiální stanovisko bylo známo co nejdříve a aby se zabránilo případným spekulacím.

zdroj: https://www.akreditacnikomise.cz/cs/aktuality.html

 

ČRo 6 - Vladimíra Dvořáková - "Situace na právnické fakultě v Plzni - obraz poměrů v české justici?" - https://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1&from=&to=&porad=1979x_%C4%8Cesk%C3%A1+justice

--------------------------

Před odůvodněním stanoviska AK (https://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/338/FPrZCU_ZduvodneniMgr_02_12.pdf):

    Na webových stránkách Akreditační komise zápis z jejího posledního zasedání  není (ještě)  zveřejněn, takže informace lze čerpat pouze z tiskové zprávy Akreditační komise a z mediálních vyjádření  předsedkyně této komise. Přitom z tiskové zprávy konkrétní údaje týkající se např. počtu akademických pracovníků, resp. tvrzeného personálního podhodnocení akademiků atd. nelze zjistit (viz zmíněná tisková zpráva - arg.: "nedokázala (roz. fakulta) vytvořit stabilní jádro vlastních akademických pracovníků s odpovídající kvalifikační a odbornou činností", "za poslední období se personální situace ještě výrazně zhoršila..." atd.).

     Přesto však nepochybuji o tom, že v celé záležitosti  nakonec zvítězí zdravý rozum,  že bude postupováno v souladu s právními předpisy, a že plzeňská právnická fakulta bude i nadále fungovat - její učitelé budou učit a podílet se na vědecké činnosti, a studenti (nepochybně s láskou a úctou ke své alma mater) budou zase (pilně)  studovat.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy