Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k NS

31.01.2020 15:32

 

Soudcovské radě

Nejvyššího soudu

 

                                                                            Vyškov, dne 30. ledna 2020

 

Věc: Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K.*, soudce Okresního soudu v T. k Nejvyššímu soudu od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

 

1. Předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. přípisem ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. Cpjn 43/2019**, požádal předsedu Nejvyššího soudu (dále již „NS“) prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. „o realizaci kroků k zahájení“ stáže soudce Okresního soudu v T. JUDr. J. K. k NS, a to s předpokladem jeho zařazení do senátu 28 Cdo. V této žádosti se také uvádí, že: „Příchod JUDr. K. vítají a vyjadřují s ním souhlas ostatně i členové senátu č. 28, jejichž řady by měl rozšířit, a stát se tak posilou jednoho z našich nejvytíženějších soudních oddělení, které se v budoucnu bude muset vypořádat s personálním oslabením způsobeným předpokládaným odchodem JUDr. O. P., jejíž soudcovská funkce zanikne k 31. 12. 2021 z důvodu dosažení 70 let věku.“

 

2. Ačkoliv očekávaná personální situace dle ad 1 přímo vybízí k hledání odvolacího soudce (odvolací soudkyně), který (která) by po proběhnuvší osvědčené stáži in eventum mohl (mohla) být přeložen (přeložena) k NS, preferuje se řešení, o němž již v minulosti bylo diskutováno, přičemž jsem tehdy nenaznal, že by civilní kolegium tendovalo k oslovování prvoinstančních soudců pro výkon stáže u NS. Nechápu tedy, proč se k takovému nesystémovému kroku nyní vlastně přistupuje a proč by navíc daný okresní soud měl být „ochuzen“ o jednoho soudce, ačkoliv je zřejmé, že se má jednat o tzv. „vratnou stáž“, takže se stejně bude muset na půdě NS hledat další řešení v souvislosti s popisovaným skončením jednoho soudcovského mandátu.

 

3. V roce 2011, v souvislosti s návrhem na dočasné přidělení JUDr. Z. P., Ph.D., tehdy soudce Okresního soudu P. – j. k NS, kolega JUDr. Z. K. mimo jiné uvedl: „Jsem přesvědčen o tom, že není-li soudce jakéhokoli okresního soudu onou ‚lucernou juris‘, jejíž názory již nyní prozařují justiční prostředí v České republice tak, že jde o osobu obecně známou a respektovanou způsobem, jenž bude přínosem pro pověst Nejvyššího soudu, není vhodné, aby byť dočasně působil u Nejvyššího soudu.“

 

4. K témuž návrhu jsem se rovněž negativně písemně vyjádřil a v tomto vyjádření také uvedl, že: „Na odvolacích soudech je celá řada kvalitních soudců a já nevidím žádný důvod, aby k Nejvyššímu soudu byli dočasně přidělováni soudci okresních soudů (příp. t. č. vykonávající stáž u odvolacího soudu) a měnila se tak dosud osvědčená praxe personálního obsazování Nejvyššího soudu.“

 

5. Mnozí si jistě vzpomínají na diskutování o tomtéž v souvislosti se snahami o přidělování prvoinstančních soudců do senátu 30 Cdo, jehož jsem byl rovněž členem, což tehdy bylo umocněno ještě tím, že o těchto věcech se ani v rámci daného senátu předem (mezi všemi jeho členy) nediskutovalo.

 

6. V roce 2017 jsem se pokusil sumarizovat názory některých členů OOK (z roku 2016) v naději, že převládá většinový názor, že primárně by měli být ke stážím u NS oslovováni odvolací soudci, a není-li z jejich strany zájem, pak případně soudci prvoinstanční. Jelikož se problém spojený se snahou o dočasné přidělení prvoinstančního soudce na NS po několika letech opakuje, nezbývá mi, než přistoupit k jisté rekapitulaci na dané téma.

 

7. Tak např. kolega dr. K. zaujal názor, že jako stážisty preferuje soudce ze soudů odvolacích, neboť na NS je třeba hotových soudců s dostatečnými zkušenostmi a odpovídající délkou odsloužených let. Soudci z první instance mají získat zkušenosti u soudů odvolacích, až poté lze uvažovat o jejich stáži na NS. Kolega dr. K. tehdy k řešení obsazení senátu 30 Cdo doporučil, aby NS oficiální cestou oslovil všechny odvolací soudce ohledně nabídky stáže, neboť podle jeho názoru se jedná o způsob nejvhodnější a také nejtransparentnější. S tímto názorem plně souhlasím i pro dnešní poměry.

 

8. Dnes již bývalá kolegyně dr. Š. v r. 2016 doporučila, aby perspektivní soudci z prvoinstančních soudů nejprve získali zkušenosti u soudů odvolacích; soudce bez těchto zkušeností je výrazně handicapován, což se v jeho práci na NS velmi rychle projeví.

 

9. Kolega dr. G. vyslovil souhlas s tím, že v ideálních poměrech by soudce měl přirozeným vývojem projít všechny instance, až by nakonec zakotvil u té nejvyšší; takové ideální poměry však v české justici nepanují. Může totiž – objektivně – nastat situace, kdy není možno oslovit nikoho jiného, nežli právě a pouze soudce prvoinstančního.

 

10. Kolega dr. E. se (v r. 2016) principiálně vyjádřil proti stážím vykonávanými přímo prvoinstančními soudci, připustil ovšem, že v konkrétních, výjimečných a zcela ojedinělých případech nebude jiná možnost, než oslovit je. Tehdy jsem to pochopil tak, že pakliže budou vyčerpány možnosti ve vztahu k odvolacím soudcům (nikdo z nich o stáž zájem neprojeví), pak je možné zvažovat o realizaci stáží přímo prvoinstančními soudci.

 

11. Z podané žádosti o záměru stran dočasného přidělení dr. K. z Okresního soudu v T. k NS se nepodává, že by tento krok byl učiněn až po marné snaze najít stážistu z řad odvolacích soudců. Není tedy jasné, z jakého důvodu byl osloven pouze a jen uvedený prvoinstanční soudce, přičemž budu předpokládat, že důvodem snad nebyla okolnost, že dr. K. svého času působil na NS jako asistent soudce v soudním oddělení 30.

 

12. JUDr. J. K. dosud nevykonal žádnou stáž u odvolacího soudu, od svého jmenování vykonává funkci soudce u Okresního soudu v T., takže v tomto směru nelze ani dovodit zvláštní získané dovednosti pro fungování v rámci senátu 28 Cdo (tj. s přihlédnutím na jím rozhodovanou dovolací agendu).

 

13. Pokud nebyli vyčerpávajícím způsobem osloveni odvolací soudci s nabídkou stáže a s případnou možností trvalého přeložení k NS, pakliže by se v rámci stáže plně pro výkon funkce dovolacího soudu osvědčili, pak podle mého názoru není žádného racionálního důvodu usilovat o realizaci stáže u prvoinstančního soudce, který ani po krátkou dobu nestážoval u odvolacího soudu. Jinými slovy řečeno, byl-li by dán průchod navrhovanému řešení, pak by prvoinstanční soudce bez jakékoliv praxe u odvolacího soudu měl v rámci dovolacího přezkumu posuzovat práci odvolacích soudců.

 

14. Včera jsem se telefonicky dotazoval na okolnosti záměru této stáže, přičemž mi bylo vysvětlováno, že jde pouze o „vratnou stáž“ s tím, že pokud by se dr. K. osvědčil, pak by po případné stáži ještě u odvolacího soudu mohl být považován za perspektivního soudce pro možné budoucí přeložení k NS. Tato argumentace mi nepřijde vůbec přesvědčivá, pakliže NS potřebuje personálně řešit situaci v souvislosti se zánikem soudcovské funkce jedné naší kolegyně k 31. 12. 2021. Proč tedy nehledat raději přímo zkušeného odvolacího soudce, který má zájem o stáž na NS a o dovolací agendu v senátu 28 Cdo?

 

15. Pokud by ze strany odvolacích soudců nebyl zájem o stáž na NS s případnou perspektivou trvalého přeložení k NS (taková okolnost by ale už o něčem vypovídala a měla by vést odpovědné osoby spíše k hlubokému zamyšlení, jak personální situaci na NS dále řešit), pak by jednoznačně za transparentní řešení bylo nutno považovat oslovení okresních soudů stran nabízené možnosti vykonání stáže u NS z řad prvoinstančních soudců za definovaných podmínek. V rámci toho by se pak mohlo přihlížet třeba i k tomu, že žádající prvoinstanční soudce vykonal již stáž u odvolacího soudu, případně v předchozí době úspěšně fungoval jako asistent soudce (třeba právě i) NS atd. Kromě toho přichází v úvahu i otázka návrhu kandidáta na funkci soudce z mimosoudní oblasti ve smyslu předmětných Pravidel pro výběr kandidátů na soudce NS.

 

16. Z vyložených důvodů proto vyslovuji zásadní nesouhlas s návrhem na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k NS.

 

 

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

 

* Pro účely publikace mého vyjádření anonymizuji jména a příjmení předmětných osob uvedených v textu, vyjma soudních funkcionářů

** viz www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/BBC14409C53877E4C12584FD004937EC/$file/N%C3%A1vrh%20%C4%8D.%203%20ze%20dne%2028.%201.%202020.pdf

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)