Vyjádření k návrhu stanoviska Cpjn 201/2015:

07.03.2016 11:37

Věc: vyjádření k návrhu stanoviska k Cpjn 201/2015 (https://kuc.cz/spu09r)

 

    Plně se ztotožňuji s pregnantním vyjádřením dr. Drápala k uvedenému návrhu stanoviska.

 

    Podle mého názoru stávající právní úpravě, též s přihlédnutím k realitě v soudní praxi, odpovídá závěr, který by mohl být formulován např. v této právní větě:

„Zhlédnutí posuzovaného podle § 38 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a podle § 55 odst. 1 o. z. v řízení o jeho svéprávnosti, může být provedeno i vyšším soudním úředníkem (asistentem soudce).

    V této (či možná jinak formulované a tedy lépe vystihující právní podstatu daného problému) právní větě je pak implicite obsaženo (presumované pečlivé) uvážení rozhodující soudce, zda s ohledem na okolnosti daného případu, především (jistěže) s ohledem na osobnost posuzovaného člověka je možné takové zhlédnutí učinit prostřednictvím vyššího soudního úředníka či asistenta soudce anebo v daném případě výhradně soudcem. Koneckonců jakékoliv pochybnosti soudce ve stadiu po realizaci takového soudního úkonu (ať již z hlediska pochybností o zaznamenaném průběhu, případném popisu stavu posuzovaného člověka atd.) mohou vést k rozhodnutí soudce, že je zapotřebí opětovného zhlédnutí posuzovaného, ať již (nyní) přímo soudcem samotným anebo (stále ještě) prostřednictvím příslušné justiční osoby, jíž soudce zavázal pro tento úkon příslušnými pokyny. 

     Jsem přesvědčen o tom, že pokud by bylo přijato stanovisko s nyní navrhovanou formulací, pak by právě bod 8. stanoviska „mimořádné důvody svědčící pro to, aby posuzovaného nezhlédl soudce, ale učinila tak jiná soudní osoba (vyšší soudní úředník, asistent soudce)“, byl fakticky v soudní praxi ve většině případů ponejvíce využíván. Jinými slovy řečeno,  soudní praxi by protínaly především ony „mimořádné důvody“, jelikož pro značné množství věcí a nedostatek soudců by jiná možnost rozhodujícím soudcům vlastně ani nezbyla. Stanovisko by tak v soudní praxi začalo být interpretováno poněkud (úplně) jinak, než byl jeho záměr. Je třeba si uvědomit, že za stávajícího personálního stavu soudců není možné, aby zhlédnutí prováděl zásadně soudce. A jestliže tato povinnost ani explicite z právní úpravy nevyplývá, nýbrž je povinností, aby posuzovaného vždy shlédl soud, pak proč věci komplikovat způsobem navrhovaným stanoviskem, když smyslu a účelu ve vztahu k předmětnému institutu zhlédnutí bude – de lege lata – lépe odpovídat  postup, který naznačuji ve shora uvedené právní větě.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy