Boom právního a ekonomického vzdělávání

06.02.2012 00:25

       V posledních měsících lze zaznamenat značné množství informací, které se v tom či onom směru dotýkají problematiky právního a ekonomického vzdělávání. Jistě je dobře, pokud se posiluje právní vědomí občanů, obzvláště v situaci, kdy na všechny z nás čeká velký informační nápor v podobě nového civilního kodexu (byť alespoň  podle posudku Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky -  https://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Jazykovy_posudek_%20Ustavu_%20pro%20jazyk_cesky_%20Akademie_ved_%20Ceske_republiky.pdf  - jeho   "základním rysem...je obecně dobrá srozumitelnost i pro »běžného« občana bez speciálního právního vzdělávání, což je vlastnost, kterou je v kontextu (či dokonce kontrastu) jiných právních norem potřeba ocenit."). Je bezpochyby velmi záslužné, pokud kdokoli na této smysluplné dráze bezúplatně vyvíjí  své aktivity a v rámci svých možností a schopností se  snaží  posilovat náš demokratický právní stát. Rád se seznámím s informačními výstupy z takto veřejně šířených aktivit a s potěšením budu sledovat přísun (nepochybně velmni)  zajímavých informací z oblasti práva.

     Občanské aktivity se ovšem v posledním období stále více zaměřují na potírání korupčního prostředí, resp. na "boj" proti korupci.   V předchozím příspěvku (https://vrcha.webnode.cz/news/predsedkyne-akreditacni-komise-celii-institut-o-p-s-a-programy-orientovane-na-pravniky/) jsem se zmiňoval o činnosti CEELI Institut, o. p. s. Nyní bych rád upozornil např. na Fond Otakara Motejla, který "podporuje občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí (souhrnně watchdog organizace)." Fond zakládá Nadace Open Society Fond Praha ve spojení s Kateřinou Kulíškovou, dcerou prvního veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla, Šimonem Pánkem či např. s politoložkou Vladimírou Dvořákovou (https://www.osf.cz/transparentnost-a-verejna-odpovednost/transparentnost-a-verejna-odpovednost).

     Zaujala mne také např. Asociace rozvoje právního vědomí (https://www.pravnivedomi.cz/o-asociaci.html) a Český svaz výjimečných osobností (https://www.vyjimecneosobnosti.cz/), občanská sdružení, která stála u zrodu  dalšího subjektu na poli šíření právních informací - Sluníčkové ambulance, o. p. s. (https://www.slunickova.cz/), jejímž ředitelem je student a programátor Vladimír K. Kocourek, a členy správní rady jsou kromě Ing. Hrdličky a Věry Hrdličkové i prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (https://www.slunickova.cz/o-slunickove-ambulanci.html).

     Pokud jde o ekonomické vzdělávání, které mohou využít i soudci, budu postupně odkazovat na různá (především) občanské sdružení a jiné právnické osoby, které se zaměřují na uvedenou materii.

     Obecně prospěšná společnost Prague Twenty byla založena v roce 2009. „Prvotní náplní její činnosti je pořádání konferencí, odborných přednášek a jiných vzdělávacích akcí v oblasti politiky, společenských věd a kultury za účasti špičkových zahraničních a domácích odborníků.“ Prague Twenty založil Vladimír Dlouhý (https://www.praguetwenty.com/cz/about/detail/1, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Dlouh%C3%BD_(politik). Ve správní radě PT je mj. Stanislav Bernard, generální ředitel Rodinného pivovaru v Humpolci a současné též člen správní rady Nadačního fondu proti korupci (společně např. s Karlem Randákem, bývalým vojákem z povolání a zpravodajským důstojníkem) - https://www.nfpk.cz/cz/spravni-rada

 

Prof. V. Dvořáková, CSc. (podle zdroje níže)  „dokončuje knihu, která se bude jmenovat »Rozkládání státu«. V rozhovoru prof. Dvořáková mj. uvedla:

     „Lobbista samozřejmě může zastupovat nevládní organizace, odbory, kohokoli, ale povinností je neříkat nepravdy a vše musí být transparentní.“

     „Po zprivatizování bank, tedy po roce 2000, jsme se najednou dostali do situace, kdy běžná privatizace už nemohla být použita, nebo jen v omezeném rozsahu. A tehdy nastal problém třeba s evropskými penězi, které se staly obrovským novým zdrojem. Ne že by rovnou končily v něčí kapse, ale uvědomme si, že u nás nikdy neproběhla seriózní diskuse o tom, na co evropské fondy věnovat. Lidé, kteří disponují penězi z fondů, si pak mohou vytvářet klientelistické vazby tím, koho do projektů zapojí. Vše bude koneckonců správně vykázáno, vedle lidí, kteří budou opravdu něco vytvářet, tam lze dostat i vlivné osoby ve formě poradců či expertů, které zaplatím.“

     „Hovoříme o snížení počtu vysokoškoláků a přitom ministerstvo nijak nepodporuje (spíše naopak), když chceme prosadit sankce v křiklavých případech někdy i s pravděpodobným kriminálním pozadím.“

https://www.literarky.cz/rozhovory/7110-rozhovor-podncuje-se-nenavist)

https://www.youtube.com/watch?v=bsHkCjLmmHo

https://www.rmv.cz/cz/detail-clanku/prof-vladimira-dvorakova

https://www.dox.cz/cs/actions?action/225

   

CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii „je prvním domácím think-tankem založeným středovými a levicovými intelektuály od listopadu 1989. Podnětem jeho vzniku se staly probíhající zásadní diskuse o úloze soudobého státu v měnících se ekonomických a politických podmínkách. CESTA hodlá do těchto diskusí přispět odbornými a kritickými názory na systémové řešení hlavních politických a ekonomických problémů České republiky.

Vznik think-tanku oznámili na začátku ledna v tiskové zprávě členové Přípravného výboru, Jiří Pehe, Bohuslav Sobotka a Vít Klepárník. Spolu s oznámením publikovali Prohlášení, které je nejobecnější programovou vizí think-tanku (viz O CESTĚ).

CESTA je občanským sdružením; Ministerstvo vnitra České republiky nás zaregistrovalo 16. února 2011.

https://www.centrum-cesta.cz/

"Otevřeně podpořilo think-tank CESTA několika osobností domácí a zahraniční akademické sféry, které se staly členy jeho poradního výboru: politolog a teoretik mezinárodních vztahů Pavel Barša; filosof Václav Bělohradský, sociolog Jan Keller a socioložka Tereza Stöckelová."

https://www.centrum-cesta.cz/o-ceste/organy-a-lide

    

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)