Civilní kolegium Nejvyššího soudu se vyjádřilo k otázce nabytí nemovitosti od nevlastníka

14.01.2015 18:07

       Na dnešním neveřejném zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bylo rozhodnuto o publikaci rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013, do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a to s následující právní větou:

      Podle právního řádu platného a účinného do 31. 12. 2013 (resp. do 31. 12. 2014, viz § 3064 o. z.) nemohlo (nemůže) - vyjma zákonem stanovených způsobů - dojít k tomu, že by oprávněný držitel mohl při pouhé dobré víře v zápis do katastru nemovitostí nabýt vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka.

     Civilní kolegium tedy zaujalo odlišný právní názor, než který zaujaly některé tříčlenné senáty Ústavního soudu, a naopak publikací tohoto rozhodnutí v tzv. zelené sbírce zdůrazňuje, že respektuje plenární nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 750/04 a sp. zn. Pl. ÚS 78/06, z nichž lze dovodit, že na základě pouhé dobré víry nelze (mimo zákonem stanovené způsoby) nabýt vlastnického právo k nemovitosti od nevlastníka.


K tomu srov.:

* nález ÚS sp. zn. I. ÚS 2219/12

* přednáška ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové: Lze skrze právo dosáhnout spravedlnosti? Kroměříž, 20. 9. 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=QDSSW2PokIM; k problematice nabytí nemovitosti od nevlastníka - záznam od 2:29 min.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy