K dnešnímu nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 402/15 ohledně otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka

30.06.2015 20:59

  Ústavní soud nálezem ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15, dnes vyhlášeným, zrušil mj. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3144/2014, v němž byl zaujat právní názor o nemožnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí.

    Jelikož v dnes vyhlášeném nálezu Ústavní soud pouze zopakoval svou dosavadní judikaturu, aniž by se vyjádřil a případně zpochybnil argumenty vyložené v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 (který byl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 16/2015), případně aniž by zpochybnil argumenty vyložené ve vyjádření Nejvyššího soudu k ústavní stížnosti v této věci, pak podle mého osobního názoru není důvod k odklonu od judikatury v otázce "nemo plus iuris", jak je konstantně zaujímána v judikatuře Nejvyššího soudu. Samozřejmě tento nález má kasační účinky v této věci, pro absenci vypořádání se s judikaturou dovolacího soudu, ale i s "názorem" zákonodárce (vyjádřeným např. v důvodové zprávě k novému katastrálnímu zákonu), však stěží může mít precedenční dosah. Velká škoda, že se Ústavní soud v dnes vyhlášením nálezu nevypořádal s právní argumentací Nejvyššího soudu, ale i s dalšími argumenty obsaženými ve vyjádření Nejvyššího soudu k ústavní stížnosti v této věci. Obzvláště pokud tak Ústavní soud neučinil v řízení o ústavní stížnosti směřující proti shora cit. rozsudku velkého senátu (viz https://kuc.cz/uqq1od).

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)