K problematice mimoprocesního jednání se soudcem

29.01.2019 06:24

JUSTICE: K problematice mimoprocesního jednání se soudcem

 

V posledních dnech je veřejnost zahlcována informacemi v médiích, v nichž je velmi často zmiňována otázka údajných pokusů o ovlivňování justice. Sledoval jsem především dějovou linku jednoho soudce, jenž k mému údivu před několika dny vypovídal na veřejném jednání podvýboru Poslanecké sněmovny pro justici a soudní samosprávu o tom, za jakých podmínek ve dvou případech jednal s jedním vysokým státním úředníkem. Tímto soudcem uvedené vysvětlení, proč se podruhé setkal se jmenovaným vysokým státním úředníkem, mne nikterak nepřesvědčilo. Nestačím se divit. Žasnu. V této situaci ovšem nestačí se jen divit, ale je nezbytné k této závažné problematice zaujmout jednoznačný názor, jak by se soudce v podobných situacích měl správně zachovat. Předkládám tedy veřejnosti jako soudce svůj názor a doufám, že podobný (byť možná s lepší formulační obratností) názor sdílí většina českých soudců:

 

1. Soudce, jehož osloví [byť i veřejně známý („vysoký“)] státní úředník s žádostí o schůzku („iniciátor schůzky“), si musí především ujasnit, co má být předmětem této schůzky.

 

2. V situaci, kdy iniciátor schůzky v jakékoli formě participuje v právní věci, kterou (podle rozvrhu práce příslušného soudu) má oslovený soudce projednat a rozhodnout o ní, je nepřípustné, aby se soudce s touto osobou mimoprocesním způsobem setkal a jednal s ní, ledaže by šlo o záležitost týkající se např. výkonu funkce daného úředníka, nijak nesouvisející s předmětným soudním případem (např. názor na vhodné soudcovské kandidáty, na zamýšlenou legislativní úpravu atd.).

 

3. Učinil-li iniciátor schůzky mimoprocesním způsobem na soudce jakýmkoliv způsobem nátlak nebo vyslovil-li „přání“ anebo „doporučení“, jak by mělo být (mohlo být, případně by bylo žádoucí, aby bylo) rozhodnuto v konkrétní právní věci, je elementární povinností soudce neprodleně (tj. řádově v hodinách) o tom učinit písemný úřední záznam a založit jej do soudního procesního spisu; oznamovací povinnost soudce příslušnému policejnímu orgánu stran podezření z trestněprávního jednání tím není dotčena.

 

4. Jde o zjevně nestandardní (flagrantní) jednání soudce, který v situaci ad 3 neučiní písemný úřední záznam, případně nesplní svou oznamovací povinnost příslušnému policejnímu orgánu a (navíc s výraznou časovou prodlevou) o tomto jednání informuje média. V takové situaci totiž – odhlédnuvše od shora uvedeného – mohou ze strany veřejnosti vskutku vznikat pochybnosti o osobě daného soudce (a to dokonce jdoucí i na vrub jeho nezávislosti a nestrannosti) z hlediska jím zvoleného postupu.

 

5. Rozhoduje-li soudce o právní věci, před jejímž projednáním a rozhodnutím o ní se setkal s iniciátorem schůzky, pak lze presumovat, že tento soudce při rozhodování v uvedené právní věci disponoval (také) informacemi, jež získal při daném jednání mimoprocesním způsobem (tj. mimo zákonem předepsanou proceduru), což může zakládat pochybnosti o jeho nepodjatosti či nestrannosti v předmětné právní věci, případně zakládat podezření z neetického chování, jež podle okolností může být příslušným subjektem vyhodnoceno jako podezření z kárného provinění.

 

6. Výše uvedené závěry se přiměřeně uplatní i ve vztahu k příslušnému soudnímu funkcionáři, který – rozhoduje-li v konkrétní právní věci – by měl postupovat obdobně jako soudce shora, jinak v případě podezření z trestněprávního jednání splněním své oznamovací povinnosti příslušnému policejnímu orgánu, a v ostatních případech podle nastanuvších okolností (odmítnutí nebo ukončení schůzky s poučením, že ze strany dané osoby jde o nevhodné, nežádoucí či nepřípustné chování atd., jistěže s příslušným vyrozuměním nadřízeného iniciátora schůzky). 

 

zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz/justice-k-problematice-mimoprocesniho-jednani-se-soudcem-pmm-/p_spolecnost.aspx?c=A190127_201809_p_spolecnost_wag

 

související: www.e15.cz/nazory/komentar-dusana-sramka-divny-zapas-baxa-versus-zeman-1355753

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)