Problematikou nabytí od nevlastníka se bude opět zabývat velký senát Nejvyššího soudu

25.02.2016 10:02

     Senát č. 30 Cdo včera předložil velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodnutí dovolací věc, v níž je řešena právní otázka nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemvoitostí od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí.

      Senát č. 30 Cdo dospěl k závěru, že i když Ústavní soud v žádném ze svých nálezů se nevypořádal s právními argumenty Nejvyššího soudu např. v otázce koeexistence zákonem upraveného právního institutu vydržení a fakticky Ústavním soudem v jeho nálezu ze dne 17. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 2219/12, přijaté skutkové podstaty nabytí nemovitosti od nevlastníka (v poměrech platnosti a účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v rozhodném znění), je třeba reflektovat tu zvláštní judikatorní situaci, že i při absenci vypořádání se s právními argumenty Nejvyššího soudu, Ústavní soud přistupuje ke zrušení ústavními stížnostmi napadených rozhodnutí Nejvyššího soudu, vždy s odkazem na jeho předchozí judikaturu, která ovšem - bohužel - dosud nijak nepřeklenula právní argumenty, na nichž spočívala ustálená rozhodovací praxe dovolacího soudu v dané materii (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2015, sp. zn. 30 Cdo 2458/2015, týkající se postoje zákonodárce k nemožnosti nabytí vlastnického práva k nemovité věci podle dosavadní úpravy, jak byl vyjádřen v důvodové zprávě k novému katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., nebo konsekvencí spojených s prosazováním právního názoru o možnosti nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí prostřednictvím aplikace obecného právního institutu, jenž vytěsňuje posuzování podmínek pro vydržení podle § 134 odst. 1 obč. zák.,
což podle názoru Nejvyššího soudu koliduje právním závěrům obsaženým v  plenárním nálezu Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97).

      Senát č. 30 Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že i za shora popsané judikatorní situace byly naplněny podmínky pro předložení věci k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího soudu, který by mohl vydat rozhodnutí, jímž by se odklonil od svého předchozího rozsudku R 16/2015 zapovídajícího nabytí nemovitosti od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí.

    

      

     


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy