Protiargumenty Ing. Rudolfa Mládka k legalitě duplicitních zápisů

12.08.2011 22:00

   Při dokončování publikace Katastrální (a související) judikatura jsme se svou manželkou a paní magistrou Janků zaregistrovali názor pana Ing. Rudolfa Mládka k problematice duplicitních zápisů zde: https://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-svevole-nebo-jen-omyl-df9-/p_spolecnost.asp?c=A110503_115926_p_spolecnost_wag R. Mládek v tomto příspěvku (ve stručnosti shrnuto) kritizoval stávající praxi provádění duplicitních zápisů s odůvodněním, že k takovému postupu katastrální úřady nemají zákonný podklad.

     Na tento příspěvek jsme proto reagovali zde: https://vrcha.webnode.cz/news/k-zakonnosti-provadeni-duplicitnich-zapisu-katastralnimi-urady-/, a to s odmítnutím argumentů Ing. Mládka.

    Jak jsem zjistil, pan Ing. Mládek v příspěvku publikovaném na těchto stránkách: 1. https://virtually.cz/journal/?q=node/3894, naši , 2. https://rudolfmladek.blog.idnes.cz/ , 3. https://www.rudolfmladek.cz/legalitu-vytv-en-duplicitn-ch-katastr-ln-ch-z-pis-soudce-neprok-zal#comments,  naši argumentaci odmítá, považuje ji za nepřesvědčivou a setrvává na svém právním názoru shora. Autor příspěvek sepsal věcně, takže lze v budoucnu (až bude čas) na jeho závěry a právní úvahy reagovat. Chtěl bych již na tomto místě  ovšem zdůraznit to, co jsme uvedli v našem výše cit. příspěvku. Totiž, že  "zákon o zápisech ani jiný zákonný předpis katastrálnímu úřadu neumožňuje neprovést zápis příslušného věcného práva do katastru na základě tzv. záznamové listiny, katastrální úřad by naopak postupoval nesprávně, pokud by právě z důvodu případně založené duplicity takový zápis odmítal provést". Katastrální úřady nemohou odmítnout provést zápis ve formě záznamu a vrátit tzv. záznamovou listinu zpět kupř. soudu s odůvodněním, že podle ní nelze záznam provést, neboť v opačném případě by byla založena duplicita vlastnického, resp. věcného práva k předmětné nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. Zatímco § 8 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, ukládá katastrálnímu úřadu (povinnost) provést (pokud je listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez zřejmých nesprávností) zápis do katastru, pak  způsob vyřízení formou vrácení listiny z důvodu, že by zápisem vznikla tzv. duplicita vlastnického či jiného věcného práva k nemovitosti, tento zákon nijak neupravuje. Katastrální úřady proto nemohou postupovat libovolně, ale musejí respektovat i zákon o zápisech, tedy i jeho §§ 7 a 8. Postup spočívající v tom, že by katastrální úřad odmítl provést zápis ve formě záznamu na základě např. soudního rozhodnutí, jež by např. deklarovalo vlastnické právo určitého subjektu k nemovitosti evidované v katastru, z důvodu, že by tímto zápisem došlo k duplicitnímu zápisu vlastnického práva, by představoval exces,  nerespektování zákona (konkrétně § 8 odst. 2 zákona o zápisech).

     Právní názor Ing. R. Mládka neobstojí ani ve světle aktuální judikatury. Kupř. Nejvyšší správní soud ČR v rozsudku ze dne 10.12. 2009, sp. zn. 9 As 6/2009 (in www.nssoud.cz) mj. judikoval, že: "Jestliže bylo tedy katastrálnímu úřadu postupně doručeno vykonatelné rozhodnutí a listina svědčící o vlastnictví jiných osob, měl dle ust. § 37 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb. (poznámka: nyní podle § 45 odst. 3 vyhl. č. 26/2007 Sb.) povinnost tuto skutečnost vyjádřit duplicitním zápisem..." Tomuto právnímu názoru později přisvědčil Ústavní soud ČR, který  v usnesení ze dne 16.3. 2010, sp. zn. IV. ÚS 588/10 (in www.nalus.usoud.cz) uvedl: "Dle přesvědčení Ústavního soudu Nejvyšší správní soud v dostatečném rozsahu, logickým, přesvědčivým a přezkoumatelným, tj. ústavně souladným způsobem, vyložil důvody v záležitosti stran duplicitního zápisu vlastnického práva přijatým".

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy