Znepokojující výroční zpráva BIS: Ovlivňování české justice, policie, ústředních orgánů státu a nejvyšších orgánů samosprávy

07.09.2011 10:35

S velkým nepokojením jsem si přečetl výriční zprávu Bezpečností informační služby, která k oblasti české justice uvádí:

 

Ovlivňování české justice, policie, ústředních orgánů státu a nejvyšších orgánů samosprávy


V rámci všeobecného zhodnocení situace lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější formy dysfunkce orgánů státní správy a samosprávy patří korupce. Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity, na oblast rozhodování orgánů státu a samospráv, s cílem ovlivnit rozhodování o veřejných zakázkách a rozdělení prostředků z veřejných rozpočtů, a rovněž na oblast legislativního procesu.


Korupční jednání nabyla velmi sofistikovaných podob, jejichž odhalení či následné stíhání orgány činnými v trestním řízení je velmi obtížné.


Korupce jako prostředek pro dosažení zamýšlených výhod je navíc nahrazována systémem klientelistických sítí, ve kterém se přímé finanční a hmotné vazby účastníků vytrácejí a jehož odhalení a případné postihnutí je ještě obtížnější.


I v roce 2010 byly zaznamenány případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení řádného výkonu justice. Nestandardní aktivity představitelů justice vykazovaly v mnoha případech znaky kriminálního jednání, které vzhledem k zákonnému vymezení postavení soudců a státních zástupců nelze odpovídajícím způsobem postihnout. Jednalo se mimo jiné o úniky informací z databází soudů či státních zastupitelství, korupční jednání nebo manipulace řízením před soudem.


Specifický problém představuje bezpečnostní nespolehlivost některých soudců a státních zástupců. BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí či existenci klientelistických vazeb, které mohou závažným způsobem ovlivnit průběh soudního řízení.


Řádný výkon justice byl v některých regionech vážně narušen nedostatečným výkonem funkce státní správy soudů ze strany některých předsedů krajských soudů, což mimo jiné umožnilo podřízeným soudcům pokračovat v manipulacích s insolvenčními řízeními.


Významné bezpečnostní riziko představuje rostoucí propojení podnikatelských a jiných zájmových subjektů na straně jedné, a zvolených politiků či jmenovaných úředníků na straně druhé. Cílem těchto subjektů je získat vliv na veřejnou správu využitelný pro rozvoj podnikatelských aktivit.


Ukázkovým příkladem klientelismu a korupce se stalo propojení části pedagogického sboru právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s některými představiteli policie, advokacie, státní správy a samosprávy. BIS v průběhu roku 2010 monitorovala, jakým způsobem bude vyvozena odpovědnost vůči osobám, které zaštítily jednak prosazování klientelistických praktik, jednak nedodržení vyučovacích standardů.


To, že žádná odpovědnost de facto vyvozena nebyla a úsilí „reformátorů“ se zaměřilo spíše na postihování studentů či doktorandů, má několik příčin. Např. na fakultě i po odchodu starého vedení docházelo k ovlivňování probíhajících kontrol, k pozměňování dat v elektronických databázích fakulty, popř. k jejich ztrátě. Bývalé vedení udrželo své kontakty jak do prostředí samotné právnické fakulty, tak do nejvyšších orgánů veřejné správy, včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dysfunkce „plzeňského typu“ byla opakovaně zjištěna i na dalších vysokých školách v ČR. Zejména u vysokých škol zaměřených na právnické vzdělání a veřejnou správu představují negativní jevy jako protekcionismus vůči prominentním studentům, existence „rychlostudentů“ či obcházení akreditací formální spoluprací se zahraničními školami závažná rizika z hlediska vytváření nových klientelistických sítí v oblasti justice, státní správy a samosprávy.

 https://www.bis.cz/n/2011-09-07-vyrocni-zprava-2010.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládám, že k obsahu této zprávy se vyjádří Ministerstvo spravedlnosti.

------------------------

Rekonstrukce státu

“Velvyslanectví podporuje protikorupční iniciativu Rekonstrukce státu

18. března 2013

 

 

Velvyslanec Eisen s organizátory iniciativy při jejím zahájení.

“Velvyslanec Norman Eisen se 12. března zúčastnil slavnostního zahájení "Rekonstrukce státu". Tento společný projekt protikorupčních organizací, odborníků, firem a dalších podporovatelů definuje zásadní příčiny korupčního systému v České republice a identifikuje opatření k jeho omezení.

"Naše velvyslanectví poskytuje finanční a morální podporu Rekonstrukci státu a dalším předním českým protikorupčním iniciativám. Jsem také rád, že se mohu podělit o své zkušenosti z Bílého domu a o další vědomosti, což nakonec přináší nové poznatky i mně," napsal velvyslanec Eisen ve svém blogu. Celý příspěvek velvyslance Eisena "Společně s neziskovým a obchodním sektorem proti korupci" si můžete přečíst”
(https://czech.prague.usembassy.gov/velvyslanectvi-usa-podporuje-rekonstrukci-statu.html) na https://eisen.blog.idnes.cz/c/326589/Spolecne-s-neziskovym-a-obchodnim-sektorem-proti-korupci.html

„Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací,  firem, občanů v regionech a politiků, kterým situace vadí“: https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs#experti

Mohlo by také zajímat:

https://www.youtube.com/watch?v=13BWohG8yE0

 

Štítky

 1. dobrá víra
 2. zajišťovací převod práva
 3. oprávněný držitel
 4. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 5. Akademie medicínského práva
 6. Společnost medicínského práva
 7. velký senát Nejvyššího soudu
 8. § 581 o. z.
 9. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 10. znalci
 11. darovací smlouva
 12. stanovisko Nejvyššího soudu
 13. neplatnost právního jednání
 14. občanský soudní řád
 15. Milan Kindl
 16. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 17. zhlédnutí posuzovaného
 18. Filip Melzer
 19. odložení nového občanského zákoníku
 20. nabyvatel
 21. nov občanský zákoník
 22. nemovitost
 23. nemovité věci
 24. Roman Fiala
 25. omezení svéprávnosti
 26. předpoklady přípustnosti dovolání
 27. Soudcovská unie
 28. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 29. Pavel Šámal
 30. Petr Lavický
 31. akademici na Nejvyšší soud
 32. soudce Nejvyššího soudu
 33. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 34. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 35. Karel Eliáš
 36. Nejvyšší soudcovská rada
 37. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 38. Ministerstvo spravedlnosti
 39. interpretace
 40. odmítnutí dovolání
 41. Bílá kniha justice
 42. justice
 43. Robert Pelikán
 44. právo na spravedlivý proces
 45. civilní řád soudní
 46. pracovní komise
 47. rekodifikace procesního práva
 48. Zelená kniha justice
 49. svéprávnost člověka
 50. věcný záměr civilního řádu soudního
 51. předkupní právo
 52. soudci Nejvyššího soudu ČR
 53. ministr spravedlnosti
 54. soudci
 55. obecní nemovitost
 56. náklady řízení
 57. obec
 58. zastupitelstvo obce
 59. Pavel Hasenkopf
 60. dovolání
 61. vklad
 62. dokazování
 63. právní posouzení věci
 64. skutková zjištění
 65. katastr nemovitostí
 66. katastrální úřad
 67. starosta
 68. převodní smlouva
 69. záměr obce
 70. odůvodnění rozsudku
 71. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 72. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 73. SJM
 74. nepřezkoumatelnost
 75. určovací žaloba
 76. jmenování soudců
 77. Jiří Pospíšil
 78. Iva Brožová
 79. Ústavní soud
 80. výběr soudců
 81. kandidát na funkci soudce
 82. judikatura Ústavního soudu
 83. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 84. advokátní tarif
 85. přísudková vyhláška
 86. osvobození od soudních poplatků
 87. judikatura Nejvyššího soudu
 88. § 38 odst. 2 obč. zák.
 89. Nejvyšší soud
 90. nový občanský zákoník
 91. NOZ
 92. školení
 93. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 94. duševní porucha
 95. neplatnost právního úkonu
 96. znalecký posudek
 97. hodnocení důkazů
 98. Eliška Wagnerová
 99. dobré mravy
 100. vydržení

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy