přesný čas
počítadlo.abz.cz

Anketa

K návrhu novely o. s. ř. - souhlasíte s přenesením rozhodovací pravomoci o přípustnosti dovolání na odvolací soudy?

souhlasím (56)
16%

nesouhlasím (294)
84%

Celkový počet hlasů: 350

Aktuality

15.02.2017 10:19

Nejvyšší soud přijal stanovisko, že soudy jsou oprávněny omezit svéprávnost člověka ve výkonu jeho volebního práva

    Na dnešním (dopoledním) mimořádném zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bylo přijato následující stanovisko:         I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná...
08.02.2017 13:20

O přijetí návrhu stanoviska ve věci omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva civilní kolegium dnes nehlasovalo

      Ačkoliv mělo být dnes civilním kolegiem hlasováno o návrhu na přijetí stanoviska ve věci omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva (předložený návrh vycházel z názoru, že soudy v této záležitosti mají pravomoc rozhodovat), k hlasování nakonec vůbec...
03.02.2017 07:42

Ve středu 8. 2. se bude projednávat návrh stanoviska ohledně omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva

    Ve středu 8. 2. 2017 bude občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu projednávat na svém zasedání mj. III. návrh stanoviska k problematice rozhodování soudů o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva (Cpjn 23/2016) - viz návrh zde:...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

08.12.2016 13:35

K povinnosti soud vypořádat se s námitkami účastníka řízení K výkladu právních úkonů (jednání) K posuzování, zda majetek náleží do (zaniklého avšak nevypořádaného) SJM

§ 157 odst. 2 o. s. ř. § 35 odst. 2 obč. zák. § 144 obč. zák.        1. Povinností odvolacího soudu je vypořádat se v odůvodnění rozhodnutí s právně relevantními námitkami odvolatele, obzvláště pokud soud o nich v rozhodnutí referuje.       2. Soudy se musejí při výkladu smlouvy vyhnout zejména takovému výkladu, který je pochybný, zejména s ohledem na absurdní či problematické důsledky, k nimž vede.        3. V případě zjišťování vůle účastníků smlouvy je nezbytné kromě samotné smlouvy vyslechnout účastníky smlouvy, resp. všechny osoby, které se zúčastnily uzavření tohoto právního úkonu a mohou tak soudu zprostředkovat informace nejen o vlastním průběhu sepisu předmětné smlouvy, ale také o důvodech,...
19.10.2016 22:30

K porušení zákonného předkupního spoluvlastnického práva a změny vyvolané novým občanským zákoníkem

  § 140 obč. zák. § 3062 o. z. § 80 o. s. ř.        Došlo-li v průběhu jednoroční doby stanovené v § 3062 o. z. k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka podle § 140 obč. zák. a uplatnil-li u soudu dotčený spoluvlastník po právu příslušný nárok jemu plynoucí z dosavadní hmotněprávní úpravy, je nezbytné, aby soud o tomto nároku rozhodoval podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění; to neplatí, jestliže se dotčený spoluvlastník po 1. 1. 2015 domáhá určení spoluvlastnického práva k nemovitosti původního spoluvlastníka, neboť vzhledem k zániku zákonného předkupního spoluvlastnického práva k 1. 1. 2015 nemá na podání takové žaloby již naléhavý právní zájem podle § 80 o. s....
19.10.2016 22:22

K důslednému zkoumání záměru obce prodat obecní pozemek a usnesení jeho zastupitelstva o majetkoprávním jednání

      Ve sporu o určení vlastnictví obce k pozemku, zahájeném neúspěšným účastníkem nabídkového řízení usilujícím o jeho koupi, je primární povinností soudu důsledně vycházet z publikovaného záměru obce (byl-li zveřejněn), jakož i z obsahu následně přijatého usnesení zastupitelstva o schválení daného majetkoprávního jednání obce, a to z hlediska posouzení, zda mezi záměrem a usnesením zastupitelstva je věcný soulad (např. stran prodeje celého nebo jen části obecního pozemku).   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1262/2016     Poznámka: Smyslem publikace záměru obce prodat obecní nemovitý majetek je informovat občany o zamýšlené majetkoprávní dispozici a uvedený proces učinit pro veřejnost...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

25.01.2017 18:00

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS březen 2017)

           Poř. č. 1   Není-li podpis na písemné plné moci v rozporu s ustanovením § 28 odst. 4 o. s. ř. úředně ověřen, jde o nedostatek podmínky řízení týkající se plné moci (oprávnění k zastupování účastníka), který lze odstranit. Jestliže přes výzvu soudu...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

02.01.2017 08:05

Vyjádření k oponentnímu návrhu stanoviska sp. zn. Cpjn 23/2016 (omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva)

Nejvyšší soud členům OOK   Věc: Vyjádření k oponentnímu návrhu stanoviska sp. zn. Cpjn 23/2016 (týkající se posouzení otázky omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva) zpracovaného předsedou OOK NS JUDr. Vladimírem Kůrkou        Dovoluji si...

Judikatura Ústavního soudu

14.12.2016 23:02

Omezení svéprávnosti pohledem Ústavního soudu

K rozhodování soudu ve věci omezení svéprávnosti člověka   § 55 odst. 1, § 57 odst. 1, § 59, § 465 odst. 1, § 469 odst. 1, § 3033 o. z. § 66 a násl. z. ř. s.             1. Nelze vycházet z premisy, že primárním zájmem dotčené osoby je vždy omezení...

Články

15.02.2017 15:25

K omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva

Omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva     Do 31. 12. 2013 platilo, že není-li fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, vůbec schopna činit právní úkony, soud ji zbaví způsobilosti k právním úkonům [§ 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění (dále již „obč. zák.“)], a jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním...
20.10.2016 00:01

K výkladu právních úkonů (jednání) v soukromoprávní oblasti

Z přechodného ustanovení § 3028 odst. 3 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále již „o. z.“) vyplývá, že není-li v dalších přechodných ustanoveních stanoveno jinak, řídí se závazkové právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. Současně však označené ustanovení stanoví, že uvedený právní režim nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem...
04.07.2016 00:06

Aktualizovaný materiál: Nakládání s obecním majetkem

    V následujícím příspěvku bude věnována pozornost judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“), která se vztahuje k problematice nakládání s obecním majetkem.          Úvodem je přitom vhodné připomenout si relevantní právní úpravu obecního zřízení, která reglementuje majetkoprávní jednání obce s jejím majetkem.      Obecní zřízení upravuje zákon č. 128/2000 Sb. (dále též „zákon o obcích“ nebo „obecní zřízení“ anebo „OZř“), který mimo jiné stanoví, že:   *...

Názory

20.11.2016 19:14

Klientelismus, protekce či personální korupce v justici?

     Před několika lety, v dobách éry výkonu funkce prvního „polistopadového“ prezidenta, se mi z příslušného místa dostalo od odpovědného úředníka informace, že skutečně někteří kandidáti na místo soudce – oproti ostatním zájemcům - nemusejí podstupovat psychologicko-diagnostické vyšetření. I shodl jsem se tehdy s dotčeným úředníkem, že takový přístup není nadále udržitelný, neboť stěží lze akceptovat (navíc právě v resortu spravedlnosti) podobné anomálie v personální politice. Jaké důsledky přivodil tento nestandardní přístup k zájemcům o práci...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

21.10.2016 21:39

K otázce závaznosti tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.

Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. má charakter soukromého právního dokumentu, který nelze ztotožňovat s významem např. stanoviska Nejvyššího soudu; soud tímto dokumentem není nijak vázán, a tudíž není ani jeho povinností při rozhodování z této metodiky...

O justici

06.02.2017 23:37

Rozhovor s bývalou předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou

pořad České televize - Týden v justici  - 5. 2. 2017, rozhovor s bývalou předsedkyní Nejvyššího soudu JUDr. Ivou Brožovou - http://kuc.cz/4w1sx2

Ukončené ankety

15.02.2017 23:14

Rozhodování o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva v pravomoci obecných soudů

Rozhodování o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva v pravomoci obecných soudůje (15) není (39) Celkový počet hlasů: 54Poznámky:Anketa sice naznačila, že převažuje názor o nemožnosti soudním rozhodnutím omezit svéprávnost člověka ve výkonu...

Hoc erat in more maiorum

10.12.2016 22:22

O poměrech v (prvorepublikové) justici

K materiálnímu zázemí u Nejvyššího soudu v roce 1921   "Voláme zejména po řádném vybudování Nejvyššího soudu v Brně. Přáli bychom si, aby bylo postaráno o dostatečný počet místností pro Nejvyšší soud, aby opatřeny byly řádné byty soudcům z Nejvyššího soudu, aby byla zřízena řádná...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

(senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)      (zprava: Mgr. Miloš Tupý, 8. Dan Tradiční karate Shotokan,...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

08.12.2016 13:35

K povinnosti soud vypořádat se s námitkami účastníka řízení K výkladu právních úkonů (jednání) K posuzování, zda majetek náleží do (zaniklého avšak nevypořádaného) SJM

§ 157 odst. 2 o. s. ř. § 35 odst. 2 obč. zák. § 144 obč. zák.        1. Povinností odvolacího soudu je vypořádat se v odůvodnění rozhodnutí s právně relevantními námitkami odvolatele, obzvláště pokud soud o nich v rozhodnutí referuje....

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy