přesný čas
počítadlo.abz.cz

Anketa

K návrhu novely o. s. ř. - souhlasíte s přenesením rozhodovací pravomoci o přípustnosti dovolání na odvolací soudy?

souhlasím (63)
17%

nesouhlasím (308)
83%

Celkový počet hlasů: 371

Aktuality

22.03.2017 17:20

Volné místo asistenta soudce Nejvyššího soudu Pavla Vrchy

Hledám právníka (právničku) na uvolněné místo asistenta soudce Nejvyššího soudu, který (která) by se podílel(a) na zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost (v rámci senátu 30 Cdo) ve věcech sporů o platnosti a účinnosti převodu vlastnických práv, sporů o náhrady škody a...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.03.2017 11:09

K převodu nemovitosti po podání určovací žaloby k ní

K převodu nemovitosti po podání určovací žaloby k ní   § 80 o. s. ř. § 107a odst. 1, 2 o. s. ř.         Podmínky pro postup podle § 107a odst. 1, 2 o. s. ř. jsou splněny i tehdy, dojde-li k převodu nemovitosti dotčené určovací žalobou podle smlouvy uzavřené ještě před zahájením soudního řízení, na základě které byl povolen vklad do katastru nemovitostí až po podání žaloby, avšak s právními účinky vkladu k datu před podáním žaloby.   Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 25. 1. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3875/2016        K věci: Soud prvního stupně rozsudkem určil, že žalovaný 2) je výlučným vlastníkem označených nemovitostí. K odvolání dalších žalovaných odvolací soud rozsudkem prvoinstanční...
02.03.2017 11:07

K prohlášení projevu vůle rozhodčím nálezem. Schválení předběžné smlouvy zřizovatelem

K prohlášení projevu vůle rozhodčím nálezem Schválení předběžné smlouvy zřizovatelem   § 161 odst. 3 o. s. ř. § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů        Z formulace výroku rozhodčího nálezu, že: „Nabytím právní moci rozhodčího nálezu jsou uzavřeny tyto kupní smlouvy...“, nevyplývá prohlášení projevu vůle za žalovaného, případně uložení povinnosti žalovanému uzavřít s žalobcem předmětné kupní smlouvy; takový rozhodčí nález tudíž nepředstavuje ve smyslu § 161 odst. 3 rozhodnutí ukládající prohlášení vůle (za žalovaného).        Vyhradil-li si zřizovatel v případě jím zřízené organizační složky schválení právního...
02.03.2017 11:06

K rozhodování soudu o návrhu na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce trpí-li navrhovatel duševní poruchou

K rozhodování soudu o návrhu na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce trpí-li navrhovatel duševní poruchou   § 138 o. s. ř.         Při rozhodování o návrhu účastníka na osvobození od soudních poplatků, který trpí duševním onemocněním, resp. duševní poruchou, musí soud přihlédnout též k okolnostem týkajícím se zdravotního stavu navrhovatele a z toho případně plynoucích negativ, jež mohou (mají) vliv z hlediska jeho účasti v daném řízení a realizace jeho práv v řádném (spravedlivém) procesu, a to při zohlednění jeho majetkových poměrů.        Sama okolnost existence duševní poruchy účastníka domáhajícího se přiznání osvobození od soudních poplatků nemusí bez dalšího vést k závěru...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

25.01.2017 18:00

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS duben 2017)

       Poř. č. 1    Byl-li v režimu ustanovení § 7 odst. 1 věty druhé zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném od 1. 4. 2012, rozhodčí smlouvou povolán jmenovitě určený rozhodce (fyzická osoba) nejen k rozhodnutí sporu, nýbrž i k případnému určení jiného...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

02.01.2017 08:05

Vyjádření k oponentnímu návrhu stanoviska sp. zn. Cpjn 23/2016 (omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva)

Nejvyšší soud členům OOK   Věc: Vyjádření k oponentnímu návrhu stanoviska sp. zn. Cpjn 23/2016 (týkající se posouzení otázky omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva) zpracovaného předsedou OOK NS JUDr. Vladimírem Kůrkou        Dovoluji si...

Judikatura Ústavního soudu

14.12.2016 23:02

Omezení svéprávnosti pohledem Ústavního soudu

K rozhodování soudu ve věci omezení svéprávnosti člověka   § 55 odst. 1, § 57 odst. 1, § 59, § 465 odst. 1, § 469 odst. 1, § 3033 o. z. § 66 a násl. z. ř. s.             1. Nelze vycházet z premisy, že primárním zájmem dotčené osoby je vždy omezení...

Články

15.02.2017 15:25

K omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva

Omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva     Do 31. 12. 2013 platilo, že není-li fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, vůbec schopna činit právní úkony, soud ji zbaví způsobilosti k právním úkonům [§ 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění (dále již „obč. zák.“)], a jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním...
20.10.2016 00:01

K výkladu právních úkonů (jednání) v soukromoprávní oblasti

Z přechodného ustanovení § 3028 odst. 3 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále již „o. z.“) vyplývá, že není-li v dalších přechodných ustanoveních stanoveno jinak, řídí se závazkové právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. Současně však označené ustanovení stanoví, že uvedený právní režim nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem...
04.07.2016 00:06

Aktualizovaný materiál: Nakládání s obecním majetkem

    V následujícím příspěvku bude věnována pozornost judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“), která se vztahuje k problematice nakládání s obecním majetkem.          Úvodem je přitom vhodné připomenout si relevantní právní úpravu obecního zřízení, která reglementuje majetkoprávní jednání obce s jejím majetkem.      Obecní zřízení upravuje zákon č. 128/2000 Sb. (dále též „zákon o obcích“ nebo „obecní zřízení“ anebo „OZř“), který mimo jiné stanoví, že:   *...

Názory

20.11.2016 19:14

Klientelismus, protekce či personální korupce v justici?

     Před několika lety, v dobách éry výkonu funkce prvního „polistopadového“ prezidenta, se mi z příslušného místa dostalo od odpovědného úředníka informace, že skutečně někteří kandidáti na místo soudce – oproti ostatním zájemcům - nemusejí podstupovat psychologicko-diagnostické vyšetření. I shodl jsem se tehdy s dotčeným úředníkem, že takový přístup není nadále udržitelný, neboť stěží lze akceptovat (navíc právě v resortu spravedlnosti) podobné anomálie v personální politice. Jaké důsledky přivodil tento nestandardní přístup k zájemcům o práci...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

21.10.2016 21:39

K otázce závaznosti tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.

Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. má charakter soukromého právního dokumentu, který nelze ztotožňovat s významem např. stanoviska Nejvyššího soudu; soud tímto dokumentem není nijak vázán, a tudíž není ani jeho povinností při rozhodování z této metodiky...

O justici

28.03.2017 15:53

Psychologicko - diagnostická vyšetření soudcovských kandidátů

    Ministerstvo spravedlnosti Msp) na svých internetových stránkách zveřejnilo některé údaje týkající se procedury psychologicko – diagnostického vyšetření mj. soudcovských kandidátů.        Z poskytnutých informací také vyplynulo, že pro Msp aktuálně uvedená vyšetření provádí společnost Kariérový a personální servis s. r. o., která ke dni 17. 3. 2017 vyšetřila (z publikovaného zdroje ovšem není zřejmé, zda se jedná o celkové číslo všech posuzovaných osob, tj. jak pro výkon funkce soudce, tak i pro výkon funkce státního zástupce) celkem 164 uchazečů,...

Ukončené ankety

15.02.2017 23:14

Rozhodování o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva v pravomoci obecných soudů

Rozhodování o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva v pravomoci obecných soudůje (15) není (39) Celkový počet hlasů: 54Poznámky:Anketa sice naznačila, že převažuje názor o nemožnosti soudním rozhodnutím omezit svéprávnost člověka ve výkonu...

Hoc erat in more maiorum

10.12.2016 22:22

O poměrech v (prvorepublikové) justici

K materiálnímu zázemí u Nejvyššího soudu v roce 1921   "Voláme zejména po řádném vybudování Nejvyššího soudu v Brně. Přáli bychom si, aby bylo postaráno o dostatečný počet místností pro Nejvyšší soud, aby opatřeny byly řádné byty soudcům z Nejvyššího soudu, aby byla zřízena řádná...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

(senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)      (zprava: Mgr. Miloš Tupý, 8. Dan Tradiční karate Shotokan,...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.03.2017 11:09

K převodu nemovitosti po podání určovací žaloby k ní

K převodu nemovitosti po podání určovací žaloby k ní   § 80 o. s. ř. § 107a odst. 1, 2 o. s. ř.         Podmínky pro postup podle § 107a odst. 1, 2 o. s. ř. jsou splněny i tehdy, dojde-li k převodu nemovitosti dotčené určovací žalobou podle smlouvy...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy