přesný čas
počítadlo.abz.cz

Anketa

S přeložením soudce (bez jeho odpovídající praxe u odvolacího soudu) rovnou k Nejvyššímu soudu

souhlasím (27)
45%

nesouhlasím (33)
55%

Celkový počet hlasů: 60

Anketa

K návrhu novely o. s. ř. - souhlasíte s přenesením rozhodovací pravomoci o přípustnosti dovolání na odvolací soudy?

souhlasím (40)
14%

nesouhlasím (240)
86%

Celkový počet hlasů: 280

Aktuality

16.11.2016 21:33

II. návrh stanoviska k problematice rozhodování soudů o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva (Cpjn 23/2016)

      Návrh  Cpjn 23/2016     STANOVISKO   Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne........2016, sp. zn. Cpjn 23/2016, k rozsudkům soudů ve věci omezení svéprávnosti člověka a jejich dopadu na výkon volebního...
10.11.2016 00:14

Stanovisko k problematice rozhodování soudů o omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka dosud přijato nebylo

    I když předmětem programu včerejšího zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bylo také projednání návrhu stanoviska sp. zn. Cpjn  23/2016 k rozsudkům soudů ve věci omezení svéprávnosti člověka a jejich dopadu na výkon volebního práva, k hlasování...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

19.10.2016 22:30

K porušení zákonného předkupního spoluvlastnického práva a změny vyvolané novým občanským zákoníkem

  § 140 obč. zák. § 3062 o. z. § 80 o. s. ř.        Došlo-li v průběhu jednoroční doby stanovené v § 3062 o. z. k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka podle § 140 obč. zák. a uplatnil-li u soudu dotčený spoluvlastník po právu příslušný nárok jemu plynoucí z dosavadní hmotněprávní úpravy, je nezbytné, aby soud o tomto nároku rozhodoval podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění; to neplatí, jestliže se dotčený spoluvlastník po 1. 1. 2015 domáhá určení spoluvlastnického práva k nemovitosti původního spoluvlastníka, neboť vzhledem k zániku zákonného předkupního spoluvlastnického práva k 1. 1. 2015 nemá na podání takové žaloby již naléhavý právní zájem podle § 80 o. s....
19.10.2016 22:22

K důslednému zkoumání záměru obce prodat obecní pozemek a usnesení jeho zastupitelstva o majetkoprávním jednání

      Ve sporu o určení vlastnictví obce k pozemku, zahájeném neúspěšným účastníkem nabídkového řízení usilujícím o jeho koupi, je primární povinností soudu důsledně vycházet z publikovaného záměru obce (byl-li zveřejněn), jakož i z obsahu následně přijatého usnesení zastupitelstva o schválení daného majetkoprávního jednání obce, a to z hlediska posouzení, zda mezi záměrem a usnesením zastupitelstva je věcný soulad (např. stran prodeje celého nebo jen části obecního pozemku).   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1262/2016     Poznámka: Smyslem publikace záměru obce prodat obecní nemovitý majetek je informovat občany o zamýšlené majetkoprávní dispozici a uvedený proces učinit pro veřejnost...
19.10.2016 21:43

K přerušení řízení o určení vlastnictví do skončení trestního řízení vztahujícího se k realizované majetkové transakci

  Vyjde-li v řízení o určení vlastnictví k nemovitému majetku najevo skutečnost, že probíhá trestní řízení, v němž má být řešena otázka trestněprávního jednání osob v souvislosti s majetkovou transakcí, která může mít význam pro rozhodnutí soudu o vlastnictví (z hlediska řešené otázky nabytí vlastnického práva od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  v rozhodném znění), pak je tu důvod k přerušení tohoto řízení podle § 109 odst. 2 o. s. ř.     Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2724/2016     Poznámka: V rozhodovací praxi senátu 30 Cdo byly opakovaně zaznamenány případy, kdy soudy při rozhodování sice správně...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

16.10.2016 21:45

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS prosinec 2016)

  Poř. č. 1   Zaměstnavatel nemůže dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení  § 73a odst. 2 věty druhé zák. práce na základě fikce výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo který se tohoto...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

07.03.2016 11:37

Vyjádření k návrhu stanoviska Cpjn 201/2015:

Věc: vyjádření k návrhu stanoviska k Cpjn 201/2015 (http://kuc.cz/spu09r)       Plně se ztotožňuji s pregnantním vyjádřením dr. Drápala k uvedenému návrhu stanoviska.       Podle mého názoru stávající právní úpravě, též s přihlédnutím...

Judikatura Ústavního soudu

04.10.2016 14:48

Zkoumání dobré víry v případě nabytí nemovitosti od nevlastníka podle předchozí právní úpravy

   Dovoluji upozornit na následující usnesení Ústavního soudu, v němž český orgán ochrany ústavnosti dále rozvádí otázku posuzování dobré víry z hlediska zkoumání podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka podle dosavadní právní...

Články

20.10.2016 00:01

K výkladu právních úkonů (jednání) v soukromoprávní oblasti

Z přechodného ustanovení § 3028 odst. 3 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále již „o. z.“) vyplývá, že není-li v dalších přechodných ustanoveních stanoveno jinak, řídí se závazkové právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. Současně však označené ustanovení stanoví, že uvedený právní režim nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem...
04.07.2016 00:06

Aktualizovaný materiál: Nakládání s obecním majetkem

    V následujícím příspěvku bude věnována pozornost judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“), která se vztahuje k problematice nakládání s obecním majetkem.          Úvodem je přitom vhodné připomenout si relevantní právní úpravu obecního zřízení, která reglementuje majetkoprávní jednání obce s jejím majetkem.      Obecní zřízení upravuje zákon č. 128/2000 Sb. (dále též „zákon o obcích“ nebo „obecní zřízení“ anebo „OZř“), který mimo jiné stanoví, že:   *...
18.05.2016 23:21

K omezení (navrácení) svéprávnosti člověka

     Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. 30 Cdo 232/2014, ještě za účinnosti předchozí právní úpravy upravující institut omezení, resp. zbavení způsobilosti k právním úkonům, s odkazem na závěry judikatury Ústavního soudu (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2009, sp. zn. I. ÚS 557/09) připomenul, že důvodem pro omezení způsobilosti k právním úkonům může být výhradně zájem na ochraně práv a svobod třetích osob nebo ochrana poskytovaná statkům či zájmům plynoucím z ústavního pořádku. Soud vždy musí zvážit všechny mírnější...

Názory

20.11.2016 19:14

Klientelismus, protekce či personální korupce v justici?

     Před několika lety, v dobách éry výkonu funkce prvního „polistopadového“ prezidenta, se mi z příslušného místa dostalo od odpovědného úředníka informace, že skutečně někteří kandidáti na místo soudce – oproti ostatním zájemcům - nemusejí podstupovat psychologicko-diagnostické vyšetření. I shodl jsem se tehdy s dotčeným úředníkem, že takový přístup není nadále udržitelný, neboť stěží lze akceptovat (navíc právě v resortu spravedlnosti) podobné anomálie v personální politice. Jaké důsledky přivodil tento nestandardní přístup k zájemcům o práci...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

21.10.2016 21:39

K otázce závaznosti tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.

Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. má charakter soukromého právního dokumentu, který nelze ztotožňovat s významem např. stanoviska Nejvyššího soudu; soud tímto dokumentem není nijak vázán, a tudíž není ani jeho povinností při rozhodování z této metodiky...

O justici

15.07.2016 05:37

Soudci by se měli vyvarovat komentářů na adresu kandidátů na veřejné funkce

"Členové  nejvyššího soudu by se měli vyvarovat komentářů na adresu kandidátů na veřejné funkce."   Ruth Baderová Ginsburgová, soudkyně Nejvyššího soudu Spojených států amerických  zdroj: http://kuc.cz/59dadu, http://kuc.cz/o8voxo       S tímto názorem je nutno souhlasit i ve zdejších poměrech. Jakékoliv výroky tohoto typu ze strany soudců jsou absolutně nepřijatelné. Nepřijatelná je podle mého názoru ovšem také soudci veřejně činěná kritika např. výkonu funkce prezidenta, výsledků voleb, jak by občané měli (ne)volit, různé výzvy zastupitelům či...

Ukončené ankety

19.10.2016 22:42

Je správné, aby soudci psali (připravovali) zákony?

      V této anketě převládl nakonec názor, že soudci by neměli psát zákony, tedy podílet se na tvorbě nových právních předpisů: Jev, kdy soudce napíše zákon, pak podle něj soudí a ještě k jeho výkladu sepíše komentář, který se stává obchodním artiklem a soudce na něm z prodeje...
03.06.2016 00:29

K otázce specializace senátů

Souhlasíte se zrušením specializací u jednotlivých senátů Nejvyššího soudu?ano (37) ne (69) Celkový počet hlasů: 106

Hoc erat in more maiorum

30.04.2016 10:48

Historie nemůže vyřešit naší budoucnost, je ale velmi inspirativní

   Občanský zákoník k neučtení a nepochopení     "Je něco špatně, když politici zpochybňují verdikty soudů, když občanský zákoník je tak složitý, že je normálním občanem k neučtení a nepochopení...Chtěl bych parafrázovat výrok jednoho německého ústavního soudce, který...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

(senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)      (zprava: Mgr. Miloš Tupý, 8. Dan Tradiční karate Shotokan,...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

19.10.2016 22:30

K porušení zákonného předkupního spoluvlastnického práva a změny vyvolané novým občanským zákoníkem

  § 140 obč. zák. § 3062 o. z. § 80 o. s. ř.        Došlo-li v průběhu jednoroční doby stanovené v § 3062 o. z. k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka podle § 140 obč. zák. a uplatnil-li u soudu dotčený spoluvlastník po právu příslušný...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy