Anketa

Je správné, aby soudci psali (připravovali) zákony?

ano, je to správné (33)
40%

ne, není to správné (50)
60%

Celkový počet hlasů: 83

Anketa

K návrhu novely o. s. ř. - souhlasíte s přenesením rozhodovací pravomoci o přípustnosti dovolání na odvolací soudy?

souhlasím (32)
14%

nesouhlasím (197)
86%

Celkový počet hlasů: 229

Aktuality

19.08.2016 12:43

Návrh stanoviska OOK Nejvyššího soudu ve věci omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva

Nejvyšší soud dnes rozeslal k připomínkování návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva. Předkládaný materiál bude nepochybně jak příslušnými členy OOK NS, tak i vnějšími připomínkovými místy podroben kritickému pohledu a uvidíme, zda, případně s jakým...
28.07.2016 20:02

Patrně definitivní tečka za "nemo plus iuris..."

    Ústavní soud v aktuálním nálezu zde: http://kuc.cz/x0evdh zřejmě udělal definitivní tečku za problematikou "nemo plus iuris...", což ovšem (podle mého názoru) neznamená, že předmětná problematika s tím spojená byla vysvětlena, zejména v řešení otázky možné koeexistence...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.06.2016 20:55

K otázce nezbytnosti zpracování znaleckého posudku v řízení, v němž je posuzována otázka neplatnosti právního úkonu podle § 38 odst. 2 obč. zák. (nyní § 581 o. z.)

§ 38 odst. 2 obč. zák. § 581 o. z. § 121 odst. 1, § 132 o. s. ř.   K otázce nezbytnosti zpracování znaleckého posudku v řízení, v němž je posuzována otázka neplatnosti právního úkonu podle § 38 odst. 2 obč. zák. (nyní § 581 o. z.)       Je pravdou, že esenciálním důkazním podkladem v řízení, v němž je posuzováno, zda předmětné právní jednání (již zemřelé) fyzické osoby bylo učiněno v duševní poruše či nikoliv, je znalecký posudek z příslušného oboru (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu z 15. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1560/2011), a že jeho případná absence zpravidla způsobuje deficit ve skutkových zjištěních, ledaže soudem zjištěný skutkový stav  - z hlediska právně rozhodných okolností předvídaných...
08.06.2016 23:43

K formulaci rozsudečného výroku. Odůvodnění rozsudku odvolacího soudu a dovolací přezkum. K určitosti smlouvy

     Z rozsudečného výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že "movité věci, které se nacházely v bytě v P....specifikované v žalobním návrhu na č. l. 9 až 28, jsou ke dni úmrtí B. V., zemřelého dne..., ve společném jmění B. V., nar. .., a B. V., nar....", není zřejmý (určitý) obsah rozhodnutí z hlediska jeho vypořádání s žalobou, když odkaz stran specifikace mobilií na žalobní návrh (petit) je nedostatečný (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4065/2010).       Esenciálním podkladem pro možný dovolací přezkum rozsudku odvolacího soudu, jímž se zrušuje rozhodnutí soudu prvního stupně se závazným právním názorem, je, že odvolací soud v odůvodnění svého písemného vyhotovení rozsudku...
08.06.2016 23:25

K navrácení plné svéprávnosti při stanovení mírnějšího opatření (např. jmenování opatrovníka)

     Při rozhodování o navrácení svéprávnosti člověka je prvořadým úkolem soudu posoudit, zda posuzovanému bez omezení jeho svéprávnosti by vskutku hrozila (i nadále) závažná újma, anebo zda postačí v jeho zájmu přikročit k mírnějším a (ve vztahu k jeho osobě tedy) méně omezujícím opatřením     Soud - jsou-li k tomu splněny podmínky - může přistoupit k navrácení plné svéprávnosti při stanovení mírnějšího opatření (např. jmenování opatrovníka posuzovanému podle § 465 odst. 1 věty první o. z.), nezávisle na tom, zda takové opatření posuzovaný navrhuje či snad brojí proti jeho případnému užití.      Užití mírnějších a pro posuzované osoby méně omezujících opatření by mělo být v praxi aplikováno ve všech případech, kdy bude...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

04.07.2016 10:03

Návrh stanoviska OOK NS k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti (Cpjn 204/2012)

Nejvyšší soud ČR, který je povolán sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů [§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů], z předložených rozhodnutí...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

07.03.2016 11:37

Vyjádření k návrhu stanoviska Cpjn 201/2015:

Věc: vyjádření k návrhu stanoviska k Cpjn 201/2015 (http://kuc.cz/spu09r)       Plně se ztotožňuji s pregnantním vyjádřením dr. Drápala k uvedenému návrhu stanoviska.       Podle mého názoru stávající právní úpravě, též s přihlédnutím...

Judikatura Ústavního soudu

14.09.2016 23:34

K povinnosti účastníka žádajícího osvobození od SOP řádně a pravdivě vyplnit prohlášení o jeho majetkových poměrech

Následující usnesení Ústavního soudu může být inspirativní pro rozhodování obecných soudů o žádostech účastníků o přiznání osvobození od SOP:        "Podstatou ústavní stížnosti je nesouhlas stěžovatele s rozhodnutím obvodního soudu a městského soudu o nepřiznání osvobození od...

Články

04.07.2016 00:06

Aktualizovaný materiál: Nakládání s obecním majetkem

    V následujícím příspěvku bude věnována pozornost judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“), která se vztahuje k problematice nakládání s obecním majetkem.          Úvodem je přitom vhodné připomenout si relevantní právní úpravu obecního zřízení, která reglementuje majetkoprávní jednání obce s jejím majetkem.      Obecní zřízení upravuje zákon č. 128/2000 Sb. (dále též „zákon o obcích“ nebo „obecní zřízení“ anebo „OZř“), který mimo jiné stanoví, že:   *...
18.05.2016 23:21

K omezení (navrácení) svéprávnosti člověka

     Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. 30 Cdo 232/2014, ještě za účinnosti předchozí právní úpravy upravující institut omezení, resp. zbavení způsobilosti k právním úkonům, s odkazem na závěry judikatury Ústavního soudu (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2009, sp. zn. I. ÚS 557/09) připomenul, že důvodem pro omezení způsobilosti k právním úkonům může být výhradně zájem na ochraně práv a svobod třetích osob nebo ochrana poskytovaná statkům či zájmům plynoucím z ústavního pořádku. Soud vždy musí zvážit všechny mírnější...
08.04.2016 00:19

Prohlášení o majetkových poměrech účastníka řízení

§ 30 odst. 1, 2, § 130 odst. 1 o. s. ř. Prohlášení o majetkových poměrech účastníka Právní věta:     Vyplní-li žadatel o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (z řad advokátů) prohlášení o svých majetkových a výdělkových poměrech s tím, že nemá žádné příjmy, žádný majetek ani závazky, přičemž i po výzvě soudu, aby uvedl, z čeho tedy vlastně uspokojuje své životní potřeby, bude procesně nečinný, případně stvrdí-li „správnost“ těchto jím vyplněných údajů v prohlášení, je třeba zpravidla učinit závěr, že žadatel věrohodným způsobem neprokázal...

Názory

29.04.2016 23:12

A bude nový civilní procesní kodex! Aneb soudci by zákony psát neměli.

Ministerstvo spravedlnosti dnes na svých stránkách (zde: http://kuc.cz/wm5z28) zveřejnilo informaci, že byl učiněn „Další krok k efektivnějšímu soudnictví: Ministerstvo spravedlnosti ustavilo pracovní skupinu k rekodifikaci procesního práva“ Na půdě ministerstva spravedlnosti se dnes sešla nově ustavená pracovní skupina, „jejímž cílem je vytvoření věcného záměru civilního řádu soudního. Jejími členy jsou uznávaní odborníci na procesní právo, konkrétně JUDr. Petr Lavický, prof. JUDr. Alena Winterová, JUDr. Bohumil Dvořák, JUDr. Jiří Spáčil, JUDr. Zdeněk Pulkrábek a JUDr. Eva...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

21.09.2016 22:57

Nejvyšší soud a zkušební komise pro znalce k odškodňování nemateriálních újem na zdraví

V únoru 2015 jsem v článku zde:   http://kuc.cz/d9siti  mj. uvedl:        „SMP (podle veřejně dostupných informací) uvádí, že zajišťuje školení znalců podle Metodiky a odkazuje přitom na „Zkušební řád pro znalce z oboru zdravotnictví, odvětví...

O justici

15.07.2016 05:37

Soudci by se měli vyvarovat komentářů na adresu kandidátů na veřejné funkce

"Členové  nejvyššího soudu by se měli vyvarovat komentářů na adresu kandidátů na veřejné funkce."   Ruth Baderová Ginsburgová, soudkyně Nejvyššího soudu Spojených států amerických  zdroj: http://kuc.cz/59dadu, http://kuc.cz/o8voxo       S tímto názorem je nutno souhlasit i ve zdejších poměrech. Jakékoliv výroky tohoto typu ze strany soudců jsou absolutně nepřijatelné. Nepřijatelná je podle mého názoru ovšem také soudci veřejně činěná kritika např. výkonu funkce prezidenta, výsledků voleb, jak by občané měli (ne)volit, různé výzvy zastupitelům či...

Ukončené ankety

03.06.2016 00:29

K otázce specializace senátů

Souhlasíte se zrušením specializací u jednotlivých senátů Nejvyššího soudu?ano (37) ne (69) Celkový počet hlasů: 106

Hoc erat in more maiorum

30.04.2016 10:48

Historie nemůže vyřešit naší budoucnost, je ale velmi inspirativní

   Občanský zákoník k neučtení a nepochopení     "Je něco špatně, když politici zpochybňují verdikty soudů, když občanský zákoník je tak složitý, že je normálním občanem k neučtení a nepochopení...Chtěl bych parafrázovat výrok jednoho německého ústavního soudce, který...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

(senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)      (zprava: Mgr. Miloš Tupý, 8. Dan Tradiční karate Shotokan,...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.06.2016 20:55

K otázce nezbytnosti zpracování znaleckého posudku v řízení, v němž je posuzována otázka neplatnosti právního úkonu podle § 38 odst. 2 obč. zák. (nyní § 581 o. z.)

§ 38 odst. 2 obč. zák. § 581 o. z. § 121 odst. 1, § 132 o. s. ř.   K otázce nezbytnosti zpracování znaleckého posudku v řízení, v němž je posuzována otázka neplatnosti právního úkonu podle § 38 odst. 2 obč. zák. (nyní § 581 o. z.)       Je pravdou, že...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy