Anketa

Funkce soudce by měla zaniknout uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhne věku

70 let (412)
24%

67 let (46)
3%

65 let (1 238)
73%

Celkový počet hlasů: 1696

Aktuality

27.04.2021 20:06

Ombudsman šetří Ministerstvo spravedlnosti a vedení Nejvyššího soudu ohledně Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Ombudsman šetří Ministerstvo spravedlnosti a vedení Nejvyššího soudu ohledně Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 26.04.2021 Ombudsman Stanislav Křeček šetří Ministerstvo spravedlnosti a vedení Nejvyššího soudu, které bylo zahájeno již v loňském roce jeho předchůdkyní Annou Šabatovou,...
15.04.2021 10:38

Ombudsman dr. Křeček provedl šetření ve věci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu, případ považuje za závažný, zprávu o provedeném šetření ovšem nechce poskytnout z obavy, že by to mohlo snížit ochotu šetřených orgánů ke spolupráci!!!

vrcha.webnode.cz/news/ombudsman-dr-krecek-provedl-setreni-ve-veci-tzv-metodiky-nejvyssiho-soudu-pripad-povazuje-za-zavazny-zpravu-o-provedenem-setreni-ovsem-nechce-poskytnout-z-obavy-ze-by-to-mohl-snizit-ochotu-setrenych-organu-ke-spolupraci/

Judikatura senátu 24 Cdo

27.04.2021 23:09

K (ne)přípustnosti dovolání skrze skutkovou polemiku

     Dovolání není přípustné, jestliže je založeno na zpochybňování skutkových zjištění, z nichž při rozhodování vycházel odvolací soud a která v dovolacím řízení nelze nijak revidovat.        Za předpoklad přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o....
27.04.2021 23:07

K otázce, zda porada s klientem před vyjádřením ke zjevně vadnému dovolání představuje účelně vynaložený výdaj

     V případě podaného dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, které neobsahuje zákonem stanovené náležitosti (např. vymezení dovolacího důvodu či příslušné varianty předpokladu přípustnosti dovolání), nelze vedle písemně podaného vyjádření protistrany k tomuto...
27.04.2021 23:05

K otázce, zda k účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti je zapotřebí rozhodnutí katastrálního úřadu

I v poměrech zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti není zapotřebí rozhodnutí katastrálního úřadu.   Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2021, sp. zn. 24 Cdo 178/2021        K věci:...
27.04.2021 23:03

K dovolání založeném na ústavněprávní argumentaci

     Přípustnost dovolání nelze založit na ústavněprávní argumentaci, v níž se dovolatel omezí na prostou skutkovou polemiku a z ní vyplývající právní oponenturu s napadeným rozhodnutím odvolacího soudu, a to při mechanickém odkazování na rozhodnutí Ústavního soudu,...
21.02.2021 16:27

K odporovatelnosti schváleného soudního smíru

K odporovatelnosti schváleného soudního smíru Rozsudek o určení vlastnictví k nemovitému majetku jako veřejná vkladová listina K okamžiku, kdy věcněprávnímu jednání (ohledně nemovitého majetku zapsaného v katastru nemovitostí) lze odporovat   § 589, § 1105, § 1903 o. z. §...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů        Lze-li hodnotu nemovité věci vyjádřit v penězích, je zapotřebí ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku stanovit výši mimosmluvní odměny advokáta podle tarifní hodnoty odpovídající obvyklé ceně tohoto majetku.       Z pohledu rozhodování o náhradě nákladů řízení kupní cena nevyjadřuje zjištěnou obvyklou cenu v daném místě a čase převáděného nemovitého majetku, který je předmětem řízení....

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

12.01.2021 13:38

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS leden 2021)

Poř. č. 1          Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 01. 07. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1655/2020 V řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) lze moderovat příslušenství pohledávky rozhodnutím o částečném zastavení prováděného výkonu rozhodnutí (exekuci) podle...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

21.10.2020 22:18

Vyjádření k návrhu Etického kodexu soudců

     Věc: Vyjádření k návrhu Etického kodexu (dále též „EK“)      1. V úvodu EK se mj. praví, že: Soudcovská unie České republiky na svém 15. výročním shromáždění přijala dne 26. 11. 2005 Etický kodex soudců, který vychází z principů etického kodexu...
11.07.2020 10:41

Aktualizováno k 11. 7. 2020: Připomínky k materiálu: Etický kodex soudců – Etické zásady chování soudce

Etický kodex soudců – Etické zásady chování soudce   1. Jak bylo dne 23. 6. 2020 avizováno předsedou Nejvyššího soudu (dále též „NS“) Petrem Angyalossym v souvislosti s návštěvou ministryně spravedlnosti Marie Benešové na NS, které – dříve, než tak bylo učiněno soudcům samotným,...
31.01.2020 15:32

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k NS

  Soudcovské radě Nejvyššího soudu                                                                          ...

Judikatura Ústavního soudu

17.12.2020 12:54

K (dnes vyhlášenému) nálezu Ústavního soudu z 8. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 623/20

Ústavní soud (dnes vyhlášeným) nálezem ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 623/20 (zde: www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/II._US_623_20_na_web.pdf), kromě stížností napadených rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu, zrušil rovněž usnesení...
21.06.2019 09:42

Bez komentáře - K hospodě U Kaštanu

Sp.zn. Populární název Soudce...
10.01.2019 10:31

K náležitostem odůvodnění soudního rozhodnutí (skutková zjištění)

     Dospěl-li prvostupňový soud na základě řádně provedených důkazů k nějakým (z těchto důkazů standardním způsobem dovozeným) skutkovým závěrům, nemůže odvolací soud - má-li být jeho rozhodnutí přezkoumatelné - takto zjištěný skutkový stav deformovat tím, že ze soudem prvního...

Články

15.10.2018 09:29

Z judikatury Nejvyššího soudu

Z judikatury Nejvyššího soudu V následujícím příspěvku ve stručnosti zaměřím pozornost na některá rozhodnutí z civilního senátu č. 30 Cdo Nejvyššího soudu:   K problematice nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka   Nejvyšší soud  řeší stále poměrně značné množství sporů týkajících se posouzení podmínek pro nabytí nemovité věci od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru nemovitostí, a to za podmínek podle předchozí civilní právní úpravy. Jde (zjednodušeně vyjádřeno) o situace, kdy původní vlastník nemovitosti A...
08.01.2018 23:39

K rozhodování o svéprávnosti člověka

  K rozhodování o svéprávnosti člověka   1. [Vázanost judikaturou]V následujícím příspěvku budou prezentovány aktuální závěry z rozhodovací praxe především Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se problematiky (omezení či navrácení) svéprávnosti člověka. Nepůjde-li o právní názory plynoucí z nálezové judikatury, kde se uplatňuje režim závaznosti ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky (dále již „Ústavy“), je pochopitelně nezbytné takové závěry (alespoň) reflektovat (zohlednit je při rozhodování). Pro nižší soudy pak platí, že pokud v předmětné...
30.12.2017 06:50

K výkladu § 9 odst. 4 písm. b) advokátního tarifu

K výkladu § 9 odst. 4 písm. b) advokátního tarifu v reakci na usnesení Ústavního soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. I. ÚS 269/16            Rozhodovací praxe dovolacího soudu se ustálila na závěru (srov. zejména rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněný pod č. 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), že při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi účastníky po zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. plenárním nálezem Ústavního soudu ze dne...

Názory

30.11.2020 13:57

David Kosař: Někteří advokáti se vůči Nejvyššímu soudu vyjadřují dost neuctivě

Letošní říjnový časopis Soudce přinesl rozhovor s doc. JUDr. Davidem Kosařem, Ph.D., LL.M., J.SD., který je vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví (JUSTIN) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Rozhovor s Davidem Kosařem vedl Mgr. Miroslav Jurman, místopředseda Okresního soudu v Českých Budějovicích.   V rozhovoru David Kosař mj. uvedl: „…mám pocit z nějakých rozhovorů, které jsme vedli v rámci našeho výzkumu, že dost respondentů z velkých advokátních kanceláří v Praze má pocit, že erudice a kvalita je největší deficit českého...
04.11.2020 06:49

Medici jako sanitáři

  Počátkem devadesátých let jsem pracoval jako sociální pracovník a měl jsem tak jedinečnou možnost při šetření v domácnostech poznat, kdo skutečně pomoc od státu jako sociálně potřebný potřebuje a kdo by naopak mohl i svým přičiněním svou sociální situaci (např. tím, že se zaměstná) zlepšit. Vzpomínám si na mnoho rodin, v nichž byl řešen problém "ufinancování" jejich dítěte - studenta vysoké školy. Leckdy studenti ze sociálních rodin, ve snaze pomoci svým rodičům, o víkendech pracovali, aby si vydělali nějaké peníze pro své studium. V současné době (nouzový stav) určitá část studentů...

O justici

23.06.2020 18:48

Průvodce pro soudce pro užívání sociálních sítí - materiál - "Financování poskytnuté vládou Spojených států"

Praktický průvodce soudce pro užívání sociálních sítí v kontextu střední a východní Evropy - file:///C:/Users/Vrcha/Desktop/Průvodce%20soudce%20na%20sociálních%20sítích.pdf

Ukončené ankety

24.12.2018 11:43

K otázce omezení duševně těžce nemocného člověka v jeho svéprávnosti

Člověka stiženého těžkou duševní poruchou (např. hlubokou mentální retardací), o nějž je třeba trvale (celodenně) pečovat je třeba omezit v jeho svéprávnosti (69) není třeba omezit v jeho svéprávnosti a postačí mu jmenovat opatrovníka k ochraně jeho zájmů (56) ...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

15.04.2021 06:31

Ombudsman dr. Křeček provedl šetření ve věci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu, případ považuje za závažný, zprávu o provedeném šetření ovšem nechce poskytnout z obavy, že by to mohlo snížit ochotu šetřených orgánů ke spolupráci!!!

Ombudsman dr. Křeček provedl šetření ve věci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu, případ považuje za závažný, zprávu o provedeném šetření ovšem nechce poskytnout z obavy, že by to mohlo snížit ochotu šetřených orgánů ke spolupráci!!!   V průběhu měsíce března t. r. jsem z několika...

Hoc erat in more maiorum

28.12.2020 19:08

František Rouček: K výkladu civilního kodexu

      „Mezi řečené normy dané (jimiž se zabývá právní dogmatika) patří…zákony a tedy také zákon občanský. Proto když pojal jsem myšlenku napsati komentář k platnému zákonu občanskému a získal pro ni také univ. prof. Dra Jaromíra Sedláčka a společně s ním kruh vědeckých...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)